Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - UEK, Kraków

Adres: ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Pomoc materialna i ubezpieczenia zdrowotne studentów

Osoby ubiegające się o przyznanie pomocy materialnej winny zarejestrować wniosek o przyznanie wybranego stypendium za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu – Elektronicznej Rejestracji Wniosków o Stypendium,
a następnie złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście lub przesyłką pocztową) w DSBSiD.


Kryteria obowiązujące przy rejestracji wniosków o stypendium:

• socjalne – dochód na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć granicznej maksymalnej wysokości ustalonej w Uczelni,

• specjalne dla osób niepełnosprawnych – ważne orzeczenie o niepełnosprawności,

• rektora dla najlepszych studentów – wysoka średnia ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

• zapomoga losowa – udokumentowanie zdarzenia losowego. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na stronie internetowej Uczelni: www.uek.krakow.pl


Stypendia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przyznawane są raz na rok akademicki. Podane poniżej stawki, to miesięczne kwoty wypłacane raz na miesiąc, przez 10 miesięcy roku akademickiego (dane z roku akademickiego 2015/2016):

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

przyznawane jest studentom:

• pierwszego roku studiów I stopnia – którzy są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych;

• drugiego i starszych lat – którzy uzyskali za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiadają osiągnięcia naukowe,

artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium przyznawane jest w kwocie 600 zł miesięcznie.

Stypendium socjalne

przyznawane studentom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i których dochód miesięczny netto na osobę w rodzinie nie przekroczył 850 złotych.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

przyznawane studentom posiadającym ważne orzeczenie o niepełnosprawności:

• znaczny stopień niepełnosprawności – 500 zł

• umiarkowany stopień niepełnosprawności – 385 zł

• lekki stopień niepełnosprawności – 275 zł

Zapomoga losowa może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Maksymalna wysokość zapomogi – 600 zł.

DOMY STUDENCKIE

Warunki odbywania studiów określone w rekrutacji decydują o sposobie ubiegania się miejsce w domu studenckim.

Z miejsc, którymi Uczelnia dysponuje, wydzielone są limity dla studentów cudzoziemców obywateli spoza Unii Europejskiej oraz stypendystów Rządu Polskiego. W tych grupach, o otrzymaniu miejsca w akademiku decyduje kolejność zapisu na listę. Obywatele polscy oraz cudzoziemcy studiujący na zasadach obywateli polskich rejestrują wnioski w systemie ERWOS, a następnie załączając dokumenty tak jak do stypendium socjalnego składają w DSBSiD. Pierwszeństwo otrzymania miejsca w domu studenckim przysługuje studentom studiów stacjonarnych, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, którym codzienny dojazd do Uczelni w znacznym stopniu utrudniłby studiowanie, a w miarę wolnych miejsc – studentom studiów niestacjonarnych. Miejsca przyznawane są od najniższego dochodu w rodzinie studenta do wyczerpania miejsc, znajdujących się w dyspozycji Uczelni.

Szczegółowe informacje dotyczące kwaterowania zostaną ogłoszone w Zasadach kwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na rok akademicki 2017/2018.

Wszystkie akademiki posiadają pokoje dwu- i trzyosobowe, dostęp do Internetu, kluby oraz sale sportowe. Odpłatność za jedno miejsce w domu studenckim w roku akademickim 2016/2017 nie przekracza 390 zł miesięcznie.

Studenci naszej Uczelni mogą zamieszkać w niżej wymienionych domach studenckich:

• "Fafik", ul. Racławicka 9

• "Merkury", al. 29 Listopada 48 a

• "Akropol"  Miasteczko Studenckie AGH

 

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Uczelnia na wniosek studenta lub doktoranta zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego, osoby które ukończyły 26. rok życia. Powinny one złożyć wniosek wraz ze stosownym oświadczeniem o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ubezpieczeniem mogą być również objęci cudzoziemcy pochodzenia

polskiego posiadający Kartę Polaka lub opinię z konsulatu o pochodzeniu polskim (budynek główny, II piętro, pokój nr 216). W ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków pośredniczy Parlament Studencki UEK.

MATURA 2022 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście