Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

2020-06-19 13:21:09 | Kraków

1 czerwca rozpoczęła się rekrutacja na Uniwersytecie Rolniczym i potrwa do 15 października. Uczelnia w roku akademickim 2020/2021 oferuje kandydatom na studia naukę na 32 kierunkach (w tym 2 prowadzone wyłącznie w języku angielskim i 6 prowadzonych zarówno w języku polskim jak i angielskim) i 73 specjalnościach. W ofercie Uczelni znajduje się  także Szkoła Doktorska oraz studia podyplomowe, w tym MBA.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie LogoUniwersytet Rolniczy w Krakowie - rekrutacja 2020

Uniwersytet  przygotował 3510 miejsc na studiach stacjonarnych, z czego 2154 miejsca na studiach stacjonarnych I stopnia i 1356 miejsc na studiach stacjonarnych II stopnia. Zakres postępowania kwalifikacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia obejmuje konkurs świadectw dojrzałości z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia – rekrutacja odbywać się będzie na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku, gdy będzie ona nierozstrzygająca – na podstawie średniej arytmetycznej z ocen wykazach w suplemencie.

Na Uniwersytecie Rolniczym studiuje obecnie 7794 studentów (6159 na studiach stacjonarnych i 1635 na niestacjonarnych- stan na grudzień 2019) oraz 167 cudzoziemców.

Kierunki studiów na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

W ubiegłym roku akademickim największą popularnością na studiach stacjonarnych I stopnia cieszyły  się: dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka, biotechnologia, ekonomia, transport i logistyka oraz odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami.

Uczelnia oferuje naukę na następujących kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia:

 • architektura krajobrazu
 • biogospodarka
 • bioinżynieria zwierząt
 • biologia stosowana
 • biotechnologia
 • browarnictwo i słodownictwo
 • dietetyka
 • ekonomia
 • environmental and plant biotechnology (II st.)
 • geodezja i kartografia
 • gospodarka przestrzenna
 • international master double degree programme in business economics (II st.)
 • international master of horticultural science (II st.)
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • inżynieria środowiska
 • jakość i bezpieczeństwo środowiska (II st.)
 • jakość i bezpieczeństwo żywności
 • leśnictwo (forestry – II st.)
 • ochrona środowiska (environmental protection)
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (renewable energy sources and waste management – II st.)
 • ogrodnictwo
 • rolnictwo (agriculture – I st.)
 • sztuka ogrodowa
 • technika rolnicza i leśna (agriculture and forestry technology)
 • technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
 • technologia żywności i żywienie człowieka (food technology and human nutrition – II st.)
 • transport i logistyka
 • weterynaria
 • winogrodnictwo i enologia (II st.)
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zootechnika

Nowością w ofercie dydaktycznej studiów stacjonarnych od semestru letniego 2020/2021 będzie kierunek II stopnia - transport i logistyka. Od semestru letniego 2019/2020 funkcjonują także dwa nowe kierunki II stopnia: browarnictwo i słodownictwo oraz winogrodnictwo i enologia.

W ofercie studiów podyplomowych od roku akademickiego 2020/2021 nowością są następujące kierunki:

 • Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej
 • Pszczelarstwo od roku akademickiego
 • Użytkowanie lasu i transport leśny od roku akademickiego
 • Integrowana produkcja rolnicza
 • Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alterantywnych
 • Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych

Od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 nowością są także następujące kierunki studiów podyplomowych:

 • Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne - produkcja i certyfikacja 
 • Ochrona przyrody im. prof Stefana Myczkowskiego
 • Doskonalenie zasobów kadrowych w Lasach Państwowych
 • Siedlikoznawstwo leśne
 • Dyplomowany enolog - technologia winiarska i miodonistyczna

Szkoła Doktorska umożliwia doktorantom kształcenie interdyscyplinarne oraz uzyskanie wysokich kompetencji  i osiągnięcie samodzielności naukowej w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie naukowej: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, zootechnika i rybactwo, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych: Inżynieria lądowa i transport, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, a także w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse.

Studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie - informacje o uczelni

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 1890 roku funkcjonował jako Studium Rolnicze, przekształcone następnie w 1923 r. w Wydział Rolniczy UJ, który stał się podstawą utworzenia w 1953 r. Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Wyższą Szkołę Rolniczą w 1972 r. przemianowano na Akademię Rolniczą, a w 1978 r. nadano jej imię Hugona Kołłątaja. W 2008 roku Uczelnia uzyskała status Uniwersytetu, stając się tym samym jedynym Uniwersytetem Rolniczym w Polsce.

Uniwersytet zatrudnia 718 nauczycieli akademickich, w tym 94 profesorów.

Uczelnia  oferuje naukę na kilkudziesięciu  kierunkach studiów I, II i III stopnia oraz na studiach podyplomowych, a także zapewnia profesjonalne przygotowanie specjalistów w dziedzinie nauk: rolniczych, leśnych, biologicznych, ekonomicznych, przyrodniczych i technicznych.

Uniwersytet Rolniczy jest jedną z wiodących państwowych szkół wyższych w dziedzinie nauk przyrodniczych w Polsce, na której kształci się blisko osiem tysięcy studentów i około trzystu doktorantów.  Uczelnia posiada 1547 miejsc w domach studenckich. Studenci mają do dyspozycji cztery domy studenckie: I Dom Akademicki „Bratniak”,  Dom Studencki Nr II „Młodość", Dom Studencki Nr III „Oaza", Dom Studencki Nr IV „Czwórka +”. Uniwersytet oferuje pomoc materialną studentom w postaci szerokiego wachlarza stypendiów. Studia na UR przeznaczone są dla wszystkich tych, którym bliskie są zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, a także ekonomicznych. Absolwenci zatrudniani są w najlepszych przedsiębiorstwach działających w Polsce.

Studenci i pracownicy mają możliwość odbywania zagranicznych staży i praktyk, co daje im możliwość zdobycia cennego doświadczenia. Na przestrzeni ostatnich lat Uczelnia odnowiła lub podpisała umowy o współpracy z blisko 160 uczelniami partnerskimi na całym świecie. Partnerami Uniwersytetu są uczelnie m.in. z USA, Niemiec, Francji, Włoch, Ukrainy, Rosji, Chin, Japonii, Turcji, Słowacji, Ukrainy, Rosji, czy Kazachstanu.

W ramach podejmowanej współpracy możliwa jest wymiana doświadczeń, jak również prowadzenie wspólnych badań w ramach programów Unii Europejskiej oraz Programów Ramowych. Stale rozwijana jest oferta kształcenia w języku angielskim oraz realizowana intensywna wymiana kadry w ramach programu Erasmus+ oraz  Wyszehradzkiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (VUA). Naukę w języku angielskim oferują Wydziały: Rolniczo-Ekonomiczny, Leśny, Hodowli i Biologii Zwierząt, Biotechnologii i Ogrodnictwa, Technologii Żywności oraz Inżynierii Produkcji i Energetyki.

Do dyspozycji pracowników, doktorantów i studentów pozostaje 28 stacji doświadczalnych o łącznej powierzchni około 7 tys. ha. Co roku Uniwersytet prowadzi kilkaset tematów badawczych, organizowanych jest wiele konferencji, sympozjów i seminariów krajowych oraz międzynarodowych stanowiących płaszczyznę do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Od wielu lat Uczelnia łączy rozwój naukowy z gospodarką. Żywność, środowisko i energia to sztandarowe problemy badawcze jakimi zajmuje się Uniwersytet Rolniczy. Pracownicy naukowo-dydaktyczni utrzymują ścisłą współpracę z firmami, izbami rolniczymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej, dzięki której możliwe jest upowszechnianie wyników prowadzonych badań. Uniwersytet Rolniczy prowadzi innowacyjne badania z zakresu szeroko pojętej produkcji rolniczej w specyficznych uwarunkowaniach: prawnych (rozdrobnienie gruntów), terenowych (obszary górskie i podgórskie), środowiskowych (opady atmosferyczne, warunki termiczne, glebowe) oraz powiązanych z nimi czynnikami wynikającymi z konieczności rekultywacji terenów poprzemysłowych, a także wpływu skażenia środowiska w tym powietrza na zdrowie ludzi.

Uniwersytet zaangażowany jest w organizację i współorganizację wielu wydarzeń popularyzujących naukę, jak choćby Festiwalu Nauki w Krakowie, Małopolskich Targów Żywności „Zasmakuj z UR”, Forum Green Smart City, czy Ogólnopolskich Dni Owada. Wydarzenia te już na trwałe wpisały się do kalendarza małopolskich imprez.

Studia na Uniwersytecie Rolniczym to nie tylko edukacja w świetnie zaopatrzonym zapleczu naukowo-dydaktycznym pod okiem wybitnych naukowców, ale również tętniąca życiem społeczność studencka zaangażowana w organizację kilkuset imprez o charakterze poznawczym i kulturowym m.in. juwenaliów, spotkań podróżniczych, rajdów studenckich, przeglądów kabaretowych, koncertów, czy akcji charytatywnych. Na Uczelni działają zespoły artystyczne -  m.in. Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Męski Chór Środowiska Akademickiego „Agricola”, Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hagard” czy Studencki Zespół Góralski „Skalni”, gdzie studenci mogą rozwijać swoje indywidualne zainteresowania i pasje. Uczelnia oferuje również kształcenie w zakresie historii, kultury i tradycji regionu, co pozwala nabyć studentom tak ważne kompetencje społeczne.

Więcej informacji na temat Uczelni można znaleźć na stronie internetowej – https://urk.edu.pl/

ip

fot. materiały Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Słowa kluczowe: UR Kraków, Studia, Kierunki, Rekrutacja 2020, Program studiów, Informacje o uczelni

Wiadomości z uczelni

Spotkanie online z Socjokryminologią w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi [Lipiec 2020]

Poznaj kolejny ciekawy kierunek studiów w łódzkiej SAN!

Dzień otwarty online kierunków logistycznych w Akademii Leona Koźmińskiego [Wrzesień 2020]

Poznaj program wydarzenia odbywającego się bezpiecznie i na odległość!

Dzień Otwarty ONLINE w Akademii Leona Koźmińskiego [Wrzesień 2020]

Poznaj harmonogram wydarzenia, dzięki któremu poznasz zalety studiowania w warszawskiej ALK.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Pedagogika nie tylko kierunkiem dla nauczycieli?

Dowiedz się, jakie możliwości otwierają przed tobą studia pedagogiczne!

Praca jak marzenie - jak ją zdobyć?

Sprawdź, czy na pewno dokonujesz właściwego wyboru!

Kaucja przy wynajmie mieszkania - co musisz wiedzieć?

Czy możemy odmówić zapłaty kaucji przy wynajmie mieszkania?

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane