Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - UP , Kraków

UP – prestiż, profesjonalizm, nowoczesność
Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Kryteria przyjęć

Kryteria przyjęć podczas rekrutacji 2021/2022

I stopień oraz studia jednolite magisterskie

ADMINISTRACJA                                                                                                                        

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,

kryteria: język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R) 

ARCHITEKTURA INFORMACJI                                                                                                   

studia licencjackie, stacjonarne niestacjonarne,   

kryteria: język polski (P lub R) 

ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ   I INFOBROKERSTWO                          

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne @t home

kryteria:  język polski lub historia (P lub R) 

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE(z językiem wykładowym angielskim) pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne                                                                              

kryteria: język polski (P lub R), znajomość języka angielskiego na poziomie B2 

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA 

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne, 

kryteria: język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R) 

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,

kryteria: język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)

BIOINFORMATYKA   

studia inżynierskie, stacjonarne,

kryteria: średnia wyników ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R) – preferowana* informatyka, biologia, fizyka lub matematyka (R)

BIOLOGIA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,

specjalności: biologia (nauczycielska), biologia z modułem chemia (nauczycielska)

kryteria: średnia wyników ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R) – preferowana* biologia (R) 

CHEMIA – NAUCZYCIEL CHEMII

studia licencjackie, stacjonarne,

specjalności:  nauczanie chemii z nauczaniem przyrody, nauczanie chemii z animacją kultury przyrodniczej,

kryteria: średnia wyników ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R) – preferowana* chemia, matematyka (R) 

DESIGN

studia licencjackie, stacjonarne                                                               

kryteria: świadectwo maturalne, przegląd portfolio i egzamin praktyczny: rysunek i zadanie projektowe 

DIGITAL DESIGN 

studia licencjackie, stacjonarne

kryteria: świadectwo maturalne, rozmowa kwalifikacyjna; egzamin praktyczny: zestaw zadań rysunkowych i pisemnych 

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA         

studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne                                   

specjalności:  informatyka stosowana w technice, inżynieria materiałowa i komputerowe wspomaganie inżynierii produkcji (tylko stacjonarne), technika z informatyką (nauczycielska)

kryteria: średnia wyników z matematyki, fizyki, chemii lub informatyki z wagą 100%, z pozostałych z wagą 50% (P lub R)

EKONOMIA SPOŁECZNA   

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,

kryteria: język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R) 

ETYKA – MEDIACJE I NEGOCJACJE      

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,

kryteria: jeden z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny (P lub R) 

FILOLOGIA ANGIELSKA 

studia licencjackie, stacjonarne, specjalności:  nauczycielska, nienauczycielska,

kryteria: język angielski (R) 

FILOLOGIA GERMAŃSKA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

specjalności:  nauczycielska – metodyka nauczania języka niemieckiego, nauczycielska – metodyka nauczania języka niemieckiego zmodułem biznesowym, nienauczycielska – język niemiecki w biznesie, studia stacjonarne

kryteria: studia stacjonarne: język niemiecki lub inny język obcy nowożytny (P lub R); studia niestacjonarne: język niemiecki (P lub R)  

FILOLOGIA HISZPAŃSKA 

studia licencjackie, stacjonarne specjalności:  języki specjalistyczne i tłumaczenie,

kryteria: język hiszpański lub inny język obcy nowożytny: angielski, niemiecki, francuski, włoski lub rosyjski oraz język polski (P lub R)

FILOLOGIA POLSKA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,

specjalności:  edytorstwo, komunikacja społeczna i medialna, nauczycielska (polonistyczna)

kryteria: język polski (P lub R) 

FILOLOGIA ROMAŃSKA   

studia licencjackie, stacjonarne 

specjalności:  filologia romańska nauczycielska, filologia romańska nienauczycielska – język francuski stosowany

kryteria: język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski (P lub R) 

FILOLOGIA ROSYJSKA 

studia licencjackie, stacjonarne                                                                                                                         

specjalności:  filologia rosyjska z językiem angielskim, filologia rosyjska z językiem francuskim, filologia rosyjska z językiem hiszpańskim, przekładoznawcza                                       

kryteria: język rosyjski lub inny język obcy nowożytny (P lub R) 

FILOLOGIA WŁOSKA  

studia licencjackie, stacjonarne           

specjalności:  język włoski stosowany, kryteria: język polski oraz język obcy: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski (P lub R) 

FILOZOFIA 

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne 

kryteria: jeden z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny (P lub R)

FIZYKA

studia licencjackie,

stacjonarne: nauczycielska, fizyka materii – nienauczycielska

kryteria: matematyka oraz język obcy nowożytny (P lub R) 

GEOGRAFIA                                                                                                                                        

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

specjalności:  geografia fizyczna, geografia regionalna Ameryki Łacińskiej, geografia z podstawami przedsiębiorczości (nauczycielska) (tylko niestacjonarne), geografia z przedsiębiorczością (nauczycielska) (tylko stacjonarne), geografia z przyrodą (nauczycielska), geografia z wiedzą o społeczeństwie (nauczycielska), geoinformacja, geomonitoring, geoturystyka, przedsiębiorczość i gospodarka przestrzenna, zarządzanie środowiskiem geograficznym,

kryteria: średnia wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii (P lub R) – preferowana* geografia (R)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne    

specjalności:  geoinformacja, gospodarka odnawialnymi źródłami energii, gospodarka przestrzenna obszarów miejskich, przedsiębiorczość w gospodarce przestrzennej, rozwój lokalny i regionalny, zarządzanie środowiskiem geograficznym

kryteria: średnia wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz geografii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie (P lub R) – preferowana* geografia (R)

GRAFIKA 

studia licencjackie, stacjonarne

kryteria: świadectwo maturalne; egzamin wstępny: I etap – rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac, II etap – egzamin praktyczny (rysunek, ilustracja fragmentu tekstu, zadanie projektowe)

HISTORIA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne @t home

specjalności: antropologia historyczna, historia i wiedza o społeczeństwie (nauczycielska)

kryteria: język polski lub historia (P lub R) 

INFORMATYKA 

studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne

specjalności: administracja systemami informatycznymi, multimedia i technologie internetowe

kryteria: jeden z przedmiotów: matematyka, informatyka (P lub R)

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

studia inżynierskie, stacjonarne

specjalności: bezpieczeństwo technologii informacyjnych, bezpieczeństwo materiałowe i technologii materiałowych

kryteria: średnia wyników egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki, chemii lub informatyki z wagą 100% z pozostałych z wagą 50% (P lub R) 

KOGNITYWISTYKA  

studia licencjackie,  stacjonarne

kryteria: matematyka lub język obcy nowożytny (P lub R)

KOMUNIKACJA WIZUALNA       

studia licencjackie, stacjonarne                               

kryteria: świadectwo maturalne, egzamin praktyczny: zestaw zadań rysunkowo-projektowych, rozmowa kwalifikacyjna

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne             

kryteria: język polski oraz język obcy (P lub R) 

LOGOPEDIA   

studia licencjackie, stacjonarne                                                                                                

kryteria: język polski (P lub R); sprawdzian predyspozycji do wykonywania zawodu logopedy – rozmowa 

MALARSTWO 

studia licencjackie, stacjonarne                                                                                                                               

kryteria: świadectwo maturalne, przegląd prac plastycznych, rozmowa kwalifikacyjna 

MATEMATYKA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne                                                                                                      

specjalności:  analiza danych (tylko stacjonarne), matematyka (nauczycielska), matematyka z informatyką (nauczycielska) (tylko stacjonarne)

kryteria: matematyka (P lub R) 

OCHRONA ŚRODOWISKA

studia inżynierskie, stacjonarne

specjalności:  odnawialne źródła energii, zarządzanie środowiskiem geograficznym                                        

kryteria: średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R) – preferowana*: biologia, chemia, geografia lub fizyka (R)

PEDAGOGIKA                                                                                                                                                         

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

specjalności:  społeczno-opiekuńcza, promocja zdrowia i profilaktyka uzależnieńkryteria: język polski (P lub R) 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA                                                                                     

studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

specjalności:  nauczycielska

kryteria: język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R); sprawdzian predyspozycji muzycznych oraz ocena prawidłowości funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych

PEDAGOGIKA SPECJALNA

studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne                                                                        

specjalności:  edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika), edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu, logopedia, terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju

kryteria: język polski (P lub R) 

POLITOLOGIA   

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

kryteria: język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R) 

POLITYKA SPOŁECZNA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

kryteria: jeden z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny (P lub R)

PRACA SOCJALNA    

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

specjalności:  asystent rodziny, organizator pomocy instytucjonalnej

kryteria: język polski (P lub R)

PRAWO

studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

kryteria: język polski oraz historia lub wiedza o społeczeństwie (P lub R);

w przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów decydować będzie kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny (P lub R) 

PSYCHOLOGIA                                                                                                                                                                     

studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

specjalności:  psychologia edukacyjna, psychologia kliniczna

kryteria: język polski, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów: biologia, historia, matematyka, informatyka (P lub R) 

SOCJOLOGIA                                                                                                                                                                 

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

kryteria: jeden z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny (P lub R) 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE                                                                                                                    

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

kryteria: język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R) 

SZTUKA I EDUKACJA 

studia licencjackie, stacjonarne                 

specjalności:  nauczycielska, animacja kultury             

kryteria: świadectwo maturalne, przegląd prac plastycznych, rozmowa kwalifikacyjna

SZTUKA I MEDIA

studia licencjackie, stacjonarne

kryteria: świadectwo maturalne, rozmowa kwalifikacyjna, przegląd oryginałów prac, egzamin praktyczny: zadanie kompozycyjne 

TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO  KULTUROWE 

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne @t home

kryteria: język polski lub historia (P lub R) 

TURYSTYKA I REKREACJA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

specjalności:  animacja w turystyce i rekreacji, geoturystyka, pilotaż i przewodnictwo turystyczne po Polsce, przedsiębiorczość w turystyce, turystyka międzynarodowa, turystyka w krajach Grupy Wyszehradzkiej (tylko stacjonarne)

kryteria: średnia wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii (P lub R) – preferowana* geografia (R) 

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I PUBLIKOWANIE CYFROWE      

studia licencjackie, stacjonarne    

kryteria: język polski (P lub R) 

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI 

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne        

kryteria: jeden z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny (P lub R)

ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH 

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne     

specjalności:  asystentura medyczna, ubezpieczenia społeczne

kryteria: język polski (P lub R)

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście