Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - UP , Kraków

Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Kryteria przyjęć

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Administracja

 

 

Stacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

 

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz  języka obcego nowożytnego.

Do średniej zostaną wliczone oceny wyższe: z części pisemnej lub ustnej.

 

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Administracja

 

 

Niestacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

 

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez 1,5.

Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz  języka obcego nowożytnego.

Do średniej zostaną wliczone oceny wyższe: z części pisemnej lub ustnej.

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego decydować będą – w kolejności – oceny z przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, geografia, historia lub inny przedmiot objęty egzaminem.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Administracja

- administracja sektora prywatnego

- koordynator polityk publicznych

- e-administracja

 

Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się co najmniej 15 osób.

 

 

Stacjonarne studia II stopnia (2-letnie)

Konkurs dyplomów studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich (kryterium rozstrzygające: przy jednakowych ocenach na dyplomach decyduje średnia arytmetyczna ocen ze studiów I  stopnia lub jednolitych magisterskich).

Studia przewidziane dlaabsolwentów studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich dowolnego kierunku.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Administracja

- administracja sektora prywatnego

- koordynator polityk publicznych

- e-administracja

 

Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się co najmniej 15 osób.

 

Niestacjonarne studia II stopnia (2-letnie)

 

 Konkurs dyplomów studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich (kryterium rozstrzygające: przy jednakowych ocenach na dyplomach decyduje średnia arytmetyczna ocen ze studiów I  stopnia lub jednolitych magisterskich).

Studia przewidziane dlaabsolwentów studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich dowolnego kierunku.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Architektura informacji

-nienauczycielska

Stacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna).

 

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

Wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego – część pisemna.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Architektura informacji

-nienauczycielska

Niestacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna).

 

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

Wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego – część pisemna.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Archiwistyka, biurowość, cyfryzacja

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zgłoszenie się co najmniej 15 osób.

Stacjonarne studia II stopnia (2-letnie)

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia (lub

jednolitych magisterskich) oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego,

przeprowadzonego w oparciu o konkurs dyplomów. W przypadku identycznej oceny

końcowej na dyplomie o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen uzyskanych na

studiach I stopnia.

 

Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia z dziedziny nauk humanistycznych

w zakresie: historii, archiwistyki i zarządzania dokumentacją oraz z dziedziny nauk

społecznych w zakresie zarządzania informacją. Możliwość rekrutacji mają również

absolwenci studiów jednolitych magisterskich w zakresie historii ze specjalnością archiwistyczną.

 

 

 

 

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Archiwistyka, biurowość, cyfryzacja

 Warunkiem uruchomienia kierunku jest zgłoszenie się co najmniej 20 osób.

Niestacjonarne studia II stopnia (2-letnie)

(studia prowadzone w trybie @t-home)

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia (lub

jednolitych magisterskich) oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego,

przeprowadzonego w oparciu o konkurs dyplomów. W przypadku identycznej oceny

końcowej na dyplomie o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen uzyskanych na

studiach I stopnia.

 

Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia z dziedziny nauk humanistycznych

w zakresie: historii, archiwistyki i zarządzania dokumentacją oraz z dziedziny nauk

społecznych w zakresie zarządzania informacją. Możliwość rekrutacji mają również

absolwenci studiów jednolitych magisterskich w zakresie historii ze specjalnością archiwistyczną.

Karty niektórych kursów zawierają wymagania wstępne.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

 

 

 

 

 

 

Stacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) lub z historii (poziom rozszerzony – część pisemna).

 

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

Wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego - część pisemna lub z historii - część pisemna.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

 

 

 

 

 

 

 

Niestacjonarne studia I stopnia (3-letnie) (studia prowadzone w trybie @t-home)

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) lub z historii (poziom rozszerzony – część pisemna).

 

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

Wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego - część pisemna lub z historii - część pisemna.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Art & Design

- Art (nienauczycielska)

- Design (nienauczycielska)

Stacjonarne studia II stopnia (2-letnie)

 

Studia przewidziane dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich.

Kryteria kwalifikacji:

przegląd prac i rozmowa kwalifikacyjna dotycząca własnego programu

ARTYSTYCZNO-badawczego kandydata (tematu)

 

R E K R U T A C J A  O N L I N E

 

etap I: Przegląd prac kandydata.

Kandydat przesyła do przeglądu prace wraz z opisem projektu artystyczno-badawczego, w formie prezentacji pdf.

 Kandydat zobligowany jest do przedstawienia autorskiego programu artystyczno-badawczego (tematu) oraz prac z zakresu sztuk wizualnych/projektowych.

Pogram artystyczno-badawczy jest szeroko rozumianym obszarem zagadnień tematycznych,

w obrębie którego kandydat zamierza realizować prace badawcze i artystyczne/projektowe w toku studiów.

Zestaw prac przedstawionych do oceny powinien zawierać wybrane prace prezentujące

umiejętności i zainteresowania kandydata z zakresu sztuk projektowych i (lub) z szeroko

rozumianego obszaru sztuk wizualnych: prace rysunkowe, malarskie, fotograficzne,

graficzne, projektowe 2D i 3D, prace rzeźbiarskie, prace intermedialne, animacje (około 25 prac).

 

etap II: Rozmowa kwalifikacyjna online potwierdzająca zainteresowania kandydata

w dziedzinie sztuk projektowych i (lub) sztuk wizualnych.

O przejściu do drugiego etapu decyduje uzyskanie pozytywnej oceny w I etapie rekrutacji.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Bezpieczeństwo międzynarodowe

 

(z językiem wykładowym angielskim)

 

International Security with English as a language of instruction.

 

The tuition fee for one semester of studying is 700 euro.

-nienauczycielska

- not teachers training

Stacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

 

FOR FIRST LEVEL FULL-TIME STUDIES

 

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

 

(The Secondary Education Certificate) – the results of examination in Polish language (basic or extended level - written part or assessment on the certificate) and a foreign language (basic or extended level – written part).

 

Kryteria kwalifikacji obowiązujące kandydatów

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego.

 

Admission requiremesnts

 

Dla kandydatów z Polski

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego na podstawie okazanych dokumentów (np. wynik egzaminu maturalnego z rozszerzonym językiem angielskim, stosowny certyfikat).

 

For Polish Citizens

A knowledge of English at B2 level as per the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) confirmed with any appropriate certificate or the successfully completed qualification examination.

 

Dla kandydatów z zagranicy:

Kopia świadectwa dojrzałości/dyplomu zalegalizowanego lub opatrzonego apostille lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia na uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo/dyplom, wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu).

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego na podstawie okazanych dokumentów lub egzaminu kwalifikującego.

For Foreigners

The certificate of the secondary education, legalized or with apostille or any other document which entitles the candidate to apply for the studies in the issuing country together with its certified Polish translation,

a knowledge of English at B2 level as per the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) confirmed with any appropriate certificate or the successfully completed qualification examination.

Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

(The Secondary Education Certificate) – internal competition: the average score form all scores in Polish language and foreign language on the secondary education certificate.

Kryteria kwalifikacji obowiązujące kandydatów

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego.

 

Admission requiremesnts

 

Dla kandydatów z Polski

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego na podstawie okazanych dokumentów (np. wynik egzaminu maturalnego z rozszerzonym językiem angielskim, stosowny certyfikat).

For Polish Citizens

A knowledge of English at B2 level as per the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) confirmed with any appropriate certificate or the successfully completed qualification examination.

 

Dla kandydatów z zagranicy:

Kopia świadectwa dojrzałości/dyplomu zalegalizowanego lub opatrzonego apostille lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia na uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo/dyplom, wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu).

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego na podstawie okazanych dokumentów lub egzaminu kwalifikującego.

For Foreigners

The certificate of the secondary education, legalized or with apostille or any other document which entitles the candidate to apply for the studies in the issuing country together with its certified Polish translation,

a knowledge of English at B2 level as per the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) confirmed with any appropriate certificate or the successfully completed qualification examination.

 

 

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Bezpieczeństwo międzynarodowe

 

(z językiem wykładowym angielskim)

 

International Security with English as a language of instruction.

 

 

The tuition fee for one semester of studying is 700 euro.

-nienauczycielska

- not teachers training

Niestacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

 

FOR FIRST LEVEL PART-TIME STUDIES

 

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

 

(The Secondary Education Certificate) – the results of examination in Polish language (basic or extended level - written part or assessment on the certificate) and a foreign language (basic or extended level – written part).

 

 

Kryteria kwalifikacji obowiązujące kandydatów

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego.

 

Admission requiremesnts

 

Dla kandydatów z Polski

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego na podstawie okazanych dokumentów (np. wynik egzaminu maturalnego z rozszerzonym językiem angielskim, stosowny certyfikat).

 

For Polish Citizens

A knowledge of English at B2 level as per the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) confirmed with any appropriate certificate or the successfully completed qualification examination.

 

Dla kandydatów z zagranicy:

Kopia świadectwa dojrzałości/dyplomu zalegalizowanego lub opatrzonego apostille lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia na uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo/dyplom, wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu).

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego na podstawie okazanych dokumentów lub egzaminu kwalifikującego.

For Foreigners

The certificate of the secondary education, legalized or with apostille or any other document which entitles the candidate to apply for the studies in the issuing country together with its certified Polish translation,

a knowledge of English at B2 level as per the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) confirmed with any appropriate certificate or the successfully completed qualification examination.

Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

 

(The Secondary Education Certificate) – internal competition: the average score form all scores in Polish language and foreign language on the secondary education certificate.

Kryteria kwalifikacji obowiązujące kandydatów

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego.

 

Admission requiremesnts

 

Dla kandydatów z Polski

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego na podstawie okazanych dokumentów (np. wynik egzaminu maturalnego z rozszerzonym językiem angielskim, stosowny certyfikat).

For Polish Citizens

A knowledge of English at B2 level as per the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) confirmed with any appropriate certificate or the successfully completed qualification examination.

 

Dla kandydatów z zagranicy:

Kopia świadectwa dojrzałości/dyplomu zalegalizowanego lub opatrzonego apostille lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia na uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo/dyplom, wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu).

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego na podstawie okazanych dokumentów lub egzaminu kwalifikującego.

For Foreigners

The certificate of the secondary education, legalized or with apostille or any other document which entitles the candidate to apply for the studies in the issuing country together with its certified Polish translation,

a knowledge of English at B2 level as per the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) confirmed with any appropriate certificate or the successfully completed qualification examination.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Bezpieczeństwo międzynarodowe

 

-nienauczycielska

Stacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

 

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

 

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Bezpieczeństwo międzynarodowe

 

 

-nienauczycielska

Niestacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

 

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

 Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Bezpieczeństwo państwa

 -nienauczycielska

Stacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

 

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz  języka obcego nowożytnego – część pisemna lub ustna.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Bezpieczeństwo państwa

 

-nienauczycielska

Niestacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

 

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz  języka obcego nowożytnego – część pisemna lub ustna.

 

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Bezpieczeństwo państwa

Specjalności do wyboru:

nienauczycielskie:

- zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością;

- bezpieczeństwo wewnętrzne;

- bezpieczeństwo    międzynarodowe;

- bezpieczeństwo informacyjne;

- bezpieczeństwo militarne.

nauczycielska:

- edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa z wychowaniem fizycznym

Stacjonarne studia II stopnia (2-letnie)

Konkurs dyplomów – ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych (przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów).

Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia dowolnego kierunku oraz laureatów międzynarodowych, centralnych i ogólnopolskich konkursów i olimpiad z zakresu: Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności (wg oddzielnych zasad).

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Bezpieczeństwo państwa

Specjalności do wyboru:

 nienauczycielskie:

- zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością;

- bezpieczeństwo wewnętrzne;

- bezpieczeństwo    międzynarodowe;

- bezpieczeństwo informacyjne;

- bezpieczeństwo militarne.

nauczycielska:

- edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa z wychowaniem fizycznym

Niestacjonarne studia II stopnia (2-letnie)

Konkurs dyplomów – ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych (przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów).

Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia dowolnego kierunku oraz laureatów międzynarodowych, centralnych i ogólnopolskich konkursów i olimpiad z zakresu: Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności (wg oddzielnych zasad).

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Bezpieczeństwo zdrowotne

-nienauczycielska

Stacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

 

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego – część pisemna lub ustna.

 

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Bezpieczeństwo zdrowotne

-nienauczycielska

Niestacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

 

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego – część pisemna lub ustna.

 

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Bioinformatyka

 

Stacjonarne studia I stopnia

(3,5-letnie) inżynierskie

Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna); kandydatom zdającym maturę          z informatyki, biologii, fizyki lub matematyki na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym - przez współczynnik 1,5.

Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Bioinformatyka

 

Niestacjonarne studia I stopnia

(3,5-letnie) inżynierskie

Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna); kandydatom zdającym maturę          z informatyki, biologii, fizyki lub matematyki na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym - przez współczynnik 1,5.

Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Biologia

 

- biologia (nauczycielska)

 

- biologia z modułem chemia (nauczycielska)

 

 

Stacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

Średnia wyników  egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów        (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna); kandydatom zdającym maturę z biologii na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5.

Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości – część pisemna.

 

 

 

 

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Biologia

 

- biologia (nauczycielska)

 

- biologia z modułem chemia (nauczycielska)

 

 

Niestacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

Średnia wyników  egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów        (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna); kandydatom zdającym maturę z biologii na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5.

Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości – część pisemna.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Biologia

- biologia środowiskowa (nauczycielska)

-  biologia z chemią (nauczycielska)

- biologia laboratoryjna

Stacjonarne studia II stopnia (2-letnie)

Biologia środowiskowa (nauczycielska) - studia przewidziane dla absolwentów nauczycielskich studiów 
I stopnia kierunku biologia.

 

Biologia z chemią (nauczycielska) - studia przewidziane dla absolwentów nauczycielskich studiów I stopnia kierunku biologia.

Biologia laboratoryjna (nienauczycielska) - studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia kierunku biologia, chemia, ochrona środowiska, bioinformatyka, biotechnologia i innych kierunków studiów.

Kryteria kwalifikacji:

Specjalność biologia środowiskowa (nauczycielska): konkurs dyplomów dla absolwentów nauczycielskich studiów I stopnia kierunku Biologia.

W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen z egzaminów na studiach I stopnia.

Specjalność Biologia z chemią (nauczycielska): konkurs dyplomów  dla absolwentów nauczycielskich studiów I stopnia kierunku biologia.

W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen z egzaminów na studiach I stopnia.

Specjalność Biologia laboratoryjna (nienauczycielska): konkurs dyplomów dla absolwentów studiów I stopnia kierunku biologia, chemia, ochrona środowiska, biotechnologia i bioinformatyka. Egzamin dla absolwentów studiów I stopnia innych kierunków niż biologia, chemia, ochrona środowiska, biotechnologia i bioinformatyka. W przypadku większej  liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen z egzaminów na studiach I stopnia.

 

 

 

 

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Biologia

- biologia środowiskowa (nauczycielska)

-  biologia z chemią (nauczycielska)

- biologia laboratoryjna

Niestacjonarne studia II stopnia (2-letnie)

Biologia środowiskowa (nauczycielska) - studia przewidziane dla absolwentów nauczycielskich studiów 
I stopnia kierunku biologia.

Biologia z chemią (nauczycielska) - studia przewidziane dla absolwentów nauczycielskich studiów I stopnia kierunku biologia.

Biologia laboratoryjna (nienauczycielska) - studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia kierunku biologia, chemia, ochrona środowiska, bioinformatyka, biotechnologia i innych kierunków studiów.

Kryteria kwalifikacji:

 

Specjalność biologia środowiskowa (nauczycielska): konkurs dyplomów dla absolwentów nauczycielskich studiów I stopnia kierunku Biologia.

W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen z egzaminów na studiach I stopnia.

Specjalność Biologia z chemią (nauczycielska): konkurs dyplomów  dla absolwentów nauczycielskich studiów I stopnia kierunku biologia.

W przypadku większejliczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen z egzaminów na studiach I stopnia.

 

Specjalność Biologia laboratoryjna (nienauczycielska): konkurs dyplomów dla absolwentów studiów I stopnia kierunku biologia, chemia, ochrona środowiska, biotechnologia i bioinformatyka. Egzamin dla absolwentów studiów I stopnia innych kierunków niż biologia, chemia, ochrona środowiska, biotechnologia i bioinformatyka. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen z egzaminów na studiach I stopnia.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego

 Warunkiem uruchomienia kierunku jest zgłoszenie się co najmniej 15 osób.

Stacjonarne studia II stopnia (2-letnie)

Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia z dziedziny nauk humanistycznych,

dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych w zakresie geografii.

 

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz

pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w oparciu o konkurs

dyplomów. W przypadku identycznej oceny końcowej na dyplomie o miejscu w rankingu

decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego

 Warunkiem uruchomienia kierunku jest zgłoszenie się co najmniej 20 osób.

Niestacjonarne studia II stopnia (2-letnie)

(studia prowadzone w trybie @t-home)

 

Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia z dziedziny nauk humanistycznych,

dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych w zakresie geografii.

 

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz

pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w oparciu o konkurs

dyplomów. W przypadku identycznej oceny końcowej na dyplomie o miejscu w rankingu

decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Design

 

 

Stacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

I etap: Ocena prac kandydata.

 

Przegląd portfolio (w formacie A4) zawierającego dokumentację prac plastycznych, projektowych, fotograficznych i innych będących dowodem zainteresowania kierunkiem studiów.

 

II etap: Egzamin praktyczny: rysunek i zadanie projektowe.

 

Rysunek z natury (technika do wyboru: ołówek, węgiel), format 70 x 50 cm. Zadanie projektowe wraz z testem, którego celem jest sprawdzenie predyspozycji, kreatywności, zdolności plastycznych, technicznych i manualnych kandydata.

I etap: Ocena prac kandydata.

 

Przegląd portfolio (w formacie A4) zawierającego dokumentację prac plastycznych, projektowych, fotograficznych i innych będących dowodem zainteresowania kierunkiem studiów.

 

II etap: Egzamin praktyczny: rysunek i zadanie projektowe.

 

Rysunek z natury (technika do wyboru: ołówek, węgiel), format 70 x 50 cm. Zadanie projektowe wraz z testem, którego celem jest sprawdzenie predyspozycji kreatywności, zdolności plastycznych, technicznych i manualnych kandydata.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Digital Design

 

Stacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

Etap I - Rozmowa kwalifikacyjna:

Rozmowa z kandydatami na temat ich zainteresowań i dokonań twórczych na podstawie portfolio załączonego do systemu rekrutacyjnego w trakcie rejestracji.

·Portfolio prac artystycznych, projektowych, fotograficznych, szkiców concept art, ewentualnych wystaw i dyplomu art. ze szkoły średniej (jeśli kandydat ukończył szkołę średnią o profilu artystycznym) zamknięte w 20-stronicowym dokumencie PDF zaprojektowanym przez kandydata. Maksymalny rozmiar pliku PDF to 100MB

 

·Ewentualne materiały wideo – w postaci 1 wybranej realizacji (animacja lub wideo) nie dłuższej niż 2 minuty, lub showreel prezentujący fragmenty realizacji kandydata, o czasie również nie przekraczającym 2 minut. Wideo należy udostępnić komisji w postaci linku do internetowego serwisu do udostępniania wideo (np. YouTube.com, Vimeo.com) umieszczonym na wybranej stronie portfolio. Wideo może zostać umieszczone w serwisie najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji w systemie rekrutacyjnym. Zmiany w przesłanym materiale po tym terminie będą skutkowały dyskwalifikacją kandydata z dalszego procesu rekrutacji.

 

 

Uwaga! Portfolio powinno być podpisane zgodnie ze schematem: Imię_Nazwisko_DigitalDesign oraz musi zostać załączone do systemu przed zakończeniem  rejestracji.

Na ostatniej stronie portfolio  musi znajdować się oświadczenie w brzmieniu:

“Oświadczam, że jestem autorem/autorką wszystkich prezentowanych w portfolio prac.

………………………………
data, imię i nazwisko”

 

 

Pozytywna ocena z I etapu egzaminu wstępnego kwalifikuje do II etapu.

 

Etap II - Egzamin praktyczny:

Zestaw zadań rysunkowych i pisemnych. Zadania wymagają twórczego rozwiązania problemu. Doceniana będzie pomysłowość, oryginalność koncepcji, wnikliwość opracowania, komunikatywność prezentacji, walory estetyczne. Celem jest sprawdzenie twórczych predyspozycji kandydata do podjęcia studiów na kierunku Digital Design.

 

Etap I - Rozmowa kwalifikacyjna:

Rozmowa z kandydatami na temat ich zainteresowań i dokonań twórczych na podstawie portfolio załączonego do systemu rekrutacyjnego w trakcie rejestracji.

·Portfolio prac artystycznych, projektowych, fotograficznych, szkiców concept art, ewentualnych wystaw i dyplomu art. ze szkoły średniej (jeśli kandydat ukończył szkołę średnią o profilu artystycznym) zamknięte w 20-stronicowym dokumencie PDF zaprojektowanym przez kandydata. Maksymalny rozmiar pliku PDF to 100MB.

·Ewentualne materiały wideo – w postaci 1 wybranej realizacji (animacja lub wideo) nie dłuższej niż 2 minuty, lub showreel prezentujący fragmenty realizacji kandydata, o czasie również nie przekraczającym 2 minut. Wideo należy udostępnić komisji w postaci linku do internetowego serwisu do udostępniania wideo (np. YouTube.com, Vimeo.com) umieszczonym na wybranej stronie portfolio.

·Wideo może zostać umieszczone w serwisie najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji w systemie rekrutacyjnym. Zmiany w przesłanym materiale po tym terminie będą skutkowały dyskwalifikacją kandydata z dalszego procesu rekrutacji.

 

Uwaga! Portfolio powinno być podpisane zgodnie ze schematem: Imię_Nazwisko_DigitalDesign oraz musi zostać załączone do systemu przed zakończeniem  rejestracji.

Na ostatniej stronie portfolio  musi znajdować się oświadczenie w brzmieniu:

“Oświadczam, że jestem autorem/autorką wszystkich prezentowanych w portfolio prac.

………………………………
data, imię i nazwisko”

 

 

Pozytywna ocena z I etapu egzaminu wstępnego kwalifikuje do II etapu.

 

Etap II - Egzamin praktyczny:

Zestaw zadań rysunkowych i pisemnych. Zadania wymagają twórczego rozwiązania problemu. Doceniana będzie pomysłowość, oryginalność koncepcji, wnikliwość opracowania, komunikatywność prezentacji, walory estetyczne. Celem jest sprawdzenie twórczych predyspozycji kandydata do podjęcia studiów na kierunku Digital Design.

 

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Dziennikarstwo

 

specjalności:

- dziennikarstwo w nowych mediach

- psychologia mediów i komunikowanie wizerunkowe

- edukacja medialna i kompetencje cyfrowe

stacjonarne studia  I stopnia (3-letnie)

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony, część pisemna).

 

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

Wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Dziennikarstwo

specjalności:

- dziennikarstwo w nowych mediach

- psychologia mediów i komunikowanie wizerunkowe

- edukacja medialna i kompetencje cyfrowe

niestacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony, część pisemna).

 

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

Wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego.

 

 

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Dziennikarstwo przyrodnicze

- nowe media w life science

- PR i komunikowanie wizerunkowe w life science

stacjonarne II stopnia

(2-letnie)

 

Studia przewidziane dla absolwentów studiów I lub II stopnia co najmniej z jednego z poniższych zakresów: biologii, geografii, chemii, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, rolnictwa, zootechniki, technologii żywności i żywienia, biotechnologii, inżynierii środowiska, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, pedagogiki, pracy socjalnej, geografii społecznej lub pokrewnych.

Konkurs dyplomów dla absolwentów studiów I lub II stopnia.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Dziennikarstwo przyrodnicze

- nowe media w life science

- PR i komunikowanie wizerunkowe w life science

niestacjonarne II stopnia

(2-letnie)

Studia przewidziane dla absolwentów studiów I lub II stopnia co najmniej z jednego z poniższych zakresów: biologii, geografii, chemii, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, rolnictwa, zootechniki, technologii żywności i żywienia, biotechnologii, inżynierii środowiska, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, pedagogiki, pracy socjalnej, geografii społecznej lub pokrewnych.

Konkurs dyplomów dla absolwentów studiów I lub II stopnia.

 

 

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Edukacja techniczno - informatyczna

Wybór specjalności po I roku:

- informatyka stosowana w technice

- inżynieria materiałowa i komputerowe wspomaganie procesów produkcji

- technika z informatyką (nauczycielska)

 

Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się co najmniej 15 osób.

 

Stacjonarne studia I stopnia (3,5-letnie) inżynierskie

Średnia wyników egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki, chemii lub informatyki z wagą 100 % , z pozostałych z wagą 50 % (poziom podstawowy x1  lub rozszerzony x1,5 – część pisemna).

Laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiad z przedmiotów z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych otrzymują maksymalny wynik kwalifikacji.

Średnia wyników egzaminu dojrzałości: matematyka, fizyka, chemia lub informatyka z wagą 100 %, pozostałe z wagą 50 % (część pisemna i część ustna).

 

Laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiad z przedmiotów z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych otrzymują maksymalny wynik kwalifikacji.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Edukacja techniczno - informatyczna

Wybór specjalności po I roku:

 

- informatyka stosowana w technice

- technika z informatyką (nauczycielska)

 

Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się co najmniej 15 osób.

 

Niestacjonarne studia I stopnia (3,5-letnie) inżynierskie

Średnia wyników egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki, chemii lub informatyki z wagą 100 % , z pozostałych z wagą 50 % (poziom podstawowy x1  lub rozszerzony x1,5 – część pisemna).

 

Laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiad z przedmiotów z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych otrzymują maksymalny wynik kwalifikacji.

Średnia wyników egzaminu,  dojrzałości: matematyka, fizyka, chemia lub informatyka z wagą 100 %, pozostałe z wagą 50 % (część pisemna i część ustna).

 

Laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiad z przedmiotów z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych otrzymują maksymalny wynik kwalifikacji.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Edukacja techniczno -informatyczna

Wybór specjalności po I roku:

- informatyka stosowana w technice

- technologie internetowe i multimedialne

- technika z informatyką (nauczycielska)

Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się co najmniej 15 osób.

Stacjonarne studia II stopnia (2-letnie)

Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia z dyplomem licencjata lub inżyniera kierunków z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie wiodącej dla kierunku edukacja techniczno-informatyczna lub dyscyplinach pokrewnych.

 

Konkurs dyplomów.

 

Wybór specjalności nauczycielskiej po pierwszym roku możliwy tylko przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów z zakresu techniki i informatyki w szkole podstawowej.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Edukacja techniczno -informatyczna

Wybór specjalności po I roku:

- informatyka stosowana w technice

- technika z informatyką (nauczycielska)

Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się co najmniej 15 osób.

 

Niestacjonarne studia II stopnia (2-letnie)

Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia z dyplomem licencjata lub inżyniera kierunków z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie wiodącej dla kierunku edukacja techniczno-informatyczna lub dyscyplinach pokrewnych.

Konkurs dyplomów.

Wybór specjalności nauczycielskiej po pierwszym roku możliwy tylko przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów z zakresu techniki i informatyki w szkole podstawowej.

 

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Edukacja techniczno -informatyczna

Wybór specjalności po I semestrze:

- informatyka stosowana w technice

- technologie internetowe i multimedialne

- technika z informatyka (nauczycielską)

Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się co najmniej 15 osób

Stacjonarne studia II stopnia (1,5- roczne)

Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia z dyplomem inżyniera kierunków z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie wiodącej dla kierunku edukacja techniczno-informatyczna lub dyscyplinach pokrewnych.

 

Konkurs dyplomów.

Wybór specjalności nauczycielskiej po pierwszym semestrze możliwy tylko przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów z zakresu techniki i informatyki w szkole podstawowej.

 

 

 

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Edukacja techniczno -informatyczna

Wybór specjalności po I semestrze:

- informatyka stosowana w technice

- technika z informatyka (nauczycielską)

 

Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się co najmniej 15 osób

Niestacjonarne studia II stopnia (1,5-roczne)

Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia z dyplomem inżyniera kierunków z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie wiodącej dla kierunku edukacja techniczno-informatyczna lub dyscyplinach pokrewnych.

 

Konkurs dyplomów.

Wybór specjalności nauczycielskiej po pierwszym semestrze możliwy tylko przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów z zakresu techniki i informatyki w szkole podstawowej.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Ekonomia społeczna

 

-nienauczycielska

Stacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

 

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

 

Średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz  języka obcego nowożytnego.

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego decydować  będą – w kolejności – oceny z przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, historia lub inny przedmiot objęty egzaminem.  

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Ekonomia społeczna

 

-nienauczycielska

Niestacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

 

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

Średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz  języka obcego nowożytnego.

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego decydować będą – w kolejności – oceny z przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, historia lub inny przedmiot objęty egzaminem.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Ekonomia społeczna

specjalności nienauczycielskie:

-biznes społecznie odpowiedzialny

-menedżer społeczny

Stacjonarne studia II stopnia (2-letnie)

Studia przewidziane dlaabsolwentów studiów I stopnia dowolnego kierunku.

Kryteria kwalifikacji:

Na podstawie listy rankingowej ocen średnich  ze studiów           I stopnia (średnia arytmetyczna obliczana na podstawie wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych przez kandydata z egzaminów i zaliczeń wszystkich przedmiotów we wszystkich terminach; bez oceny z egzaminu dyplomowego i bez oceny uzyskanej na dyplomie).

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Ekonomia społeczna

specjalności nienauczycielskie:

 -biznes społecznie odpowiedzialny

-menedżer społeczny

Niestacjonarne studia II stopnia (2-letnie)

Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia dowolnego kierunku.

 

Na podstawie listy rankingowej ocen średnich  ze studiów           I stopnia (średnia arytmetyczna obliczana na podstawie wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych przez kandydata z egzaminów i zaliczeń wszystkich przedmiotów we wszystkich terminach; bez oceny z egzaminu dyplomowego i bez oceny uzyskanej na dyplomie).

 

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Etyka – Mediacje i Negocjacje

 

Stacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

Wynik egzaminu maturalnego z jednego wybranego przedmiotu spośród: język polski, historia, język obcynowożytny, matematyka,  (uwzględniony zostaje najlepszy wynik z tych przedmiotów)(poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

 

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

Konkurs świadectw: średnia ocena z egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego (część pisemna).

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Etyka – Mediacje i Negocjacje

 

Niestacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

Wynik egzaminu maturalnego z jednego wybranego przedmiotu spośród: język polski, historia, język obcynowożytny, matematyka,  (uwzględniony zostaje najlepszy wynik z tych przedmiotów)(poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

 

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

Konkurs świadectw: średnia ocena z egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego (część pisemna).

 

 

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Etyka – Mediacje i negocjacje

 

Stacjonarne studia II stopnia (2-letnie)

Konkurs dyplomów.

 

Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia z dyplomem licencjata lub dyplomem magistra wszystkich kierunków studiów.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Etyka – Mediacje i negocjacje

 

Niestacjonarne studia II stopnia (2-letnie)

Konkurs dyplomów.

 

Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia z dyplomem licencjata lub dyplomem magistra wszystkich kierunków studiów.

 

 

 

kierunek

Specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Filologia angielska

 

- nienauczycielska

 

 

Stacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

 

Wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego (poziom rozszerzony – część pisemna).

Egzamin pisemny z języka angielskiego (test) na poziomie egzaminu maturalnego z języka angielskiego – poziom rozszerzony.

 

 

 

kierunek

Specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Filologia angielska

 

- nienauczycielska

 

 

Niestacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

 

Wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego (poziom rozszerzony – część pisemna).

Egzamin pisemny z języka angielskiego (test) na poziomie egzaminu maturalnego z języka angielskiego – poziom rozszerzony.

 

 

 

kierunek

Specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Filologia angielska

 

- nauczycielska

 

 

Stacjonarne studia jednolite magisterskie

(5-letnie)

Wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego (poziom rozszerzony – część pisemna).

Egzamin pisemny z języka angielskiego (test) na poziomie egzaminu maturalnego z języka angielskiego – poziom rozszerzony.

 

 

 

kierunek

specjalność

tryb/forma studiów

kryteria przyjęć

 

Filologia angielska

 

- nauczycielska

- nienauczycielska

Stacjonarne studia II stopnia (2-letnie)

Konkurs dyplomów.

Studia przewidziane dlaosób posiadających dyplom licencjata kierunku filologia angielska.

Dla kandydatów na specjalność nauczycielską dodatkowo wymóg posiadania kwalifikacji pedagogicznych.

Jeśli na dyplomie  brak jest informacji o nauczycielskiej specjalności ukończonych studiów, kandydat dodatkowo zobowiązany jest złożyć zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne.

 

 

 

 

 

 

 

kierunek

specjalność

tryb/forma studiów

kryteria przyjęć

 

Filologia angielska

 

- nauczycielska

- nienauczycielska

 

Niestacjonarne studia II stopnia (2-letnie)

Konkurs dyplomów.

Studia przewidziane dlaosób posiadających dyplom licencjata kierunku filologia angielska.

Dla kandydatów na specjalność nauczycielską dodatkowo wymóg posiadania kwalifikacji pedagogicznych.

Jeśli na dyplomie  brak jest  informacji o nauczycielskiej specjalności ukończonych studiów, kandydat dodatkowo zobowiązany jest złożyć zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Filologia germańska

Wybór specjalności

od II roku studiów:

 

- nauczycielska - metodyka nauczania języka niemieckiego

- nauczycielska - metodyka nauczania języka niemieckiego z modułem biznesowym

- nienauczycielska - język niemiecki w biznesie

Utworzenie danej specjalności jest możliwe pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

Stacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

Wynik egzaminu maturalnego z języka niemieckiego lub innego języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

 

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

Wynik egzaminu dojrzałości z języka niemieckiego lub innego języka obcego nowożytnego - część pisemna.

 

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Filologia germańska

Wybór specjalności

od II roku studiów:

- nauczycielska - metodyka nauczania języka niemieckiego

- nauczycielska - metodyka nauczania języka niemieckiego z modułem biznesowym

- nienauczycielska - język niemiecki w biznesie

Utworzenie danej specjalności jest możliwe pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

 

 

Niestacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

Wynik egzaminu maturalnego z języka niemieckiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

 

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

Wynik egzaminu dojrzałości z języka niemieckiego - część pisemna.

Egzamin wstępny (test sprawdzający opanowanie podstawowych struktur leksykalno-gramatycznych języka niemieckiego) przewidziany jest dla kandydatów posiadających tzw. „starą maturę”, którzy nie zdawali języka niemieckiego w części pisemnej oraz którzy w ogóle nie zdawali języka niemieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Filologia germańska

Wybór specjalności od II semestru studiów.

 

- nauczycielska

- nauczycielska z modułem translatorycznym

- nienauczyclelska - przekład w biznesie

 

Utworzenie danej specjalności jest możliwe pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

Stacjonarne studia II stopnia (2-letnie)

Studia przewidziane dla absolwentów studiów licencjackich na kierunku filologia germańska.

W przypadku specjalności nauczycielskich konieczne jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji nauczycielskich uzyskanych na studiach I stopnia.

Kryteria kwalifikacji:

Konkurs dyplomów.

W przypadku uzyskania w toku postępowania kwalifikacyjnego takiej samej liczby punktów o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen uzyskana w trakcie studiów I stopnia.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Filologia hiszpańska

- języki specjalistyczne i tłumaczenie

Stacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

Wynik egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego lub innego języka obcego nowożytnego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego lub rosyjskiego - poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

 

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

Obcokrajowcy, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego, przystępują do egzaminu z języka polskiego na poziomie C1. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu.

Wynik egzaminu dojrzałości z języka hiszpańskiego lub innego języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego cześć ustna oraz wynik z języka polskiego - część ustna.

 

Obcokrajowcy, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego, przystępują do egzaminu z języka polskiego na poziomie C1. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu.

 

 

 

Kierunek

Specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Filologia hiszpańska

-nauczycielska

- komunikacja międzykulturowa (nienauczycielska)

Stacjonarne studia II stopnia (2-letnie)

Kryteria kwalifikacji:

Kandydaci, którzy ukończyli studia licencjackie lub jednolite studia magisterskie z językiem

kierunkowym hiszpańskim lub którzy przedstawią certyfikat potwierdzający wymagany

poziom kompetencji językowych (Diploma de Español como Lengua Extranjera – DELE,

poziom B2; Diploma de Español: Nivel Intermedio lub Diploma de Español como Lengua

Extranjera – DELE, poziom C1; Diploma de Español: Nivel Superior), są zwolnieni z

rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskują, odpowiednio, 75% lub 100% maksymalnej liczby

punktów.

Ze względu na specyfikę studiów, obcokrajowcy, którzy kończyli szkołę średnią poza

Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z

języka polskiego, przystępują do egzaminu z języka polskiego na poziomie C1. Do dalszych

etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu.

Studia przewidziane dla:

absolwentów studiów licencjackich lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku

filologia, specjalność: język hiszpański oraz inne języki; - lub absolwentów dowolnych

studiów licencjackich, inżynierskich czy jednolitych magisterskich, lub równorzędnych ze

znajomością języka hiszpańskiego na poziomie B2+ (uwaga: w tym przypadku istnieje

konieczność uzupełnienia treści metodologicznych – Wstęp do językoznawstwa, Wstęp do

literaturoznawstwa, Teoria przekładu oraz Współczesne kierunki badań literackich,

językoznawczych i przekładoznawczych – w porozumieniu z prowadzącymi te kursy).

 

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Filologia polska

nauczycielska:

- nauczycielska (polonistyczna)

nienauczycielskie:

- komunikacja społeczna i medialna

- edytorstwo

 

Wybór specjalności odbywa się w momencie składania dokumentów. Specjalność jest uruchamiana przy minimalnej liczbie osób: 20

Stacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

Wynik z egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna). Wyniki z egzaminu rozszerzonego będą przeliczane wg zasady 1% = 1,5 pkt

 

Wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego (część pisemna).

 

 

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Filologia polska

nauczycielska:

- nauczycielska (polonistyczna)

nienauczycielskie:

- komunikacja społeczna i medialna

- edytorstwo

Wybór specjalności odbywa się w momencie składania dokumentów. Specjalność jest uruchamiana przy minimalnej liczbie osób: 20

Niestacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

Wynik z egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna). Wyniki z egzaminu rozszerzonego będą przeliczane wg zasady 1% = 1,5 pkt

 

Wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego (część pisemna).

 

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Filologia polska

Specjalności realizowane

od I semestru studiów:

nauczycielska:

- nauczycielska z nauczaniem języka polskiego jako obcego i drugiego

nienauczycielskie:

- komunikacja społeczna – reklama i public relations

- edytorstwo i zarządzanie treściami internetowymi

 

Wybór specjalności odbywa się w momencie składania dokumentów. Specjalność jest uruchamiana przy minimalnej liczbie osób: 20

 

W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych zostanie uruchomiona specjalność nauczycielska z nauczaniem języka polskiego jako obcego i drugiego,  która będzie realizowana w ramach projektu „Kompetentny nauczyciel - mistrz i wychowawca”:

https://ifp.up.krakow.pl/kompetentny-nauczyciel-mistrz-i-wychowawca/

 

 

Stacjonarne studia II stopnia (2-letnie)

Studia przewidziane dla:

- specjalność nauczycielska – absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia polska – specjalność: nauczycielska,

- specjalność: edytorstwo i zarządzanie treściami internetowymi, komunikacja społeczna – reklama i public relations – dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia polska oraz innych kierunków z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych.

Kryteria kwalifikacji:

Dla kandydatów na specjalność:

- nauczycielską z nauczaniem języka polskiego jako obcego i drugiego:

·       konkurs dyplomów – oceny z dyplomu będą przeliczane na punkty według skali:

ocena

punkty

3,0

10

3,5

20

4,0

30

4,5

40

5,0

50

W przypadku większej liczby kandydatów z takim samym wynikiem o przyjęciu zadecyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

- edytorstwo i zarządzanie treściami internetowymi:

·       konkurs dyplomów – oceny z dyplomu będą przeliczane na punkty według skali:

 

 

ocena

 

punkty

3,0

10

3,5

20

4,0

30

4,5

40

5,0

50

 

Ponadto dla absolwentów filologii polskiej specjalności edytorskiej będzie stosowany przelicznik 1,2 pkt.

W przypadku większej liczby kandydatów z takim samym wynikiem o przyjęciu zadecyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

 

- komunikacja społeczna  -  reklama i public relations:

·       konkurs dyplomów – oceny z dyplomu będą przeliczane na punkty według skali:

ocena

punkty

3,0

10

3,5

20

4,0

30

4,5

40

5,0

50

 

Ponadto dla absolwentów filologii polskiej specjalności komunikacja społeczna będzie stosowany przelicznik 1,2 pkt.

W przypadku większej liczby kandydatów z takim samym wynikiem o przyjęciu zadecyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Filologia polska

Specjalności realizowane

od I semestru studiów:

 

nauczycielska:

- nauczycielska z nauczaniem języka polskiego jako obcego i drugiego

nienauczycielskie:

- komunikacja społeczna – reklama i public relations

- edytorstwo i zarządzanie treściami internetowymi

 

Wybór specjalności odbywa się w momencie składania dokumentów.

 

Niestacjonarne studia II stopnia (2-letnie)

Studia przewidziane dla:

- specjalność nauczycielska – absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia polska – specjalność: nauczycielska,

- specjalność: edytorstwo i zarządzanie treściami internetowymi, komunikacja społeczna – reklama i public relations, absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia polska oraz innych kierunków z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych.

Kryteria kwalifikacji:

Dla kandydatów na specjalność:

- nauczycielską z nauczaniem języka polskiego jako obcego i drugiego:

·       konkurs dyplomów – oceny z dyplomu będą przeliczane na punkty według skali:

ocena

punkty

3,0

10

3,5

20

4,0

30

4,5

40

5,0

50

W przypadku większej liczby kandydatów z takim samym wynikiem o przyjęciu zadecyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

 

- edytorstwo i zarządzanie treściami internetowymi:

·       konkurs dyplomów – oceny z dyplomu będą przeliczane na punkty według skali:

ocena

punkty

3,0

10

3,5

20

4,0

30

4,5

40

5,0

50

 

Ponadto dla absolwentów filologii polskiej specjalności edytorskiej będzie stosowany przelicznik 1,2 pkt.

W przypadku większej liczby kandydatów z takim samym wynikiem o przyjęciu zadecyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

- komunikacja społeczna  -  reklama i public relations:

·       konkurs dyplomów – oceny z dyplomu będą przeliczane na punkty według skali:

ocena

punkty

3,0

10

3,5

20

4,0

30

4,5

40

5,0

50

 

Ponadto dla absolwentów filologii polskiej specjalności komunikacja społeczna będzie stosowany przelicznik 1,2 pkt.

W przypadku większej liczby kandydatów z takim samym wynikiem o przyjęciu zadecyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura

Filologia romańska

– filologia romańska nauczycielska;

– język francuski stosowany (nienauczycielska);

– filologia romańska z językiem hiszpańskim (nienauczycielska);

– filologia romańska z językiem włoskim (nienauczycielska).

Stacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

Wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego) (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

 

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

 

Kandydaci, którzy nie mają na świadectwie dojrzałości wyniku egzaminu z j. polskiego, przystępują do egzaminu z tego języka na poziomie C1 (poziom wymagany) a także do egzaminu ze wskazanego przez siebie j. obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego). W momencie rejestracji w systemie rekrutacyjnym powinni oni poinformować mailowo Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej o chęci przystąpienia do ww. egzaminów.

 

Wynik egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego) – część pisemna lub ustna.

 

Kandydaci, którzy nie mają na świadectwie dojrzałości wyniku egzaminu z j. polskiego, przystępują do egzaminu z tego języka na poziomie C1 (poziom wymagany) a także do egzaminu ze wskazanego przez siebie j. obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego). W momencie rejestracji w systemie rekrutacyjnym powinni oni poinformować mailowo Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej o chęci przystąpienia do ww. egzaminów.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Filologia romańska

 

– filologia romańska nauczycielska;

– język francuski stosowany (nienauczycielska).

 

Istnieje możliwość uzyskania podwójnego dyplomu z uniwersytetami Grenoble Alpes i Artois oraz Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Moskwie.

Stacjonarne studia II stopnia (2-letnie)

1.      

2.     Studia przewidziane dla:

3.     1. absolwentów studiów I stopnia z dyplomem licencjata następujących kierunków: filologia romańska, filologia romańska z językiem rosyjskim, filologia romańska z językiem angielskim, filologia romańska z językiem hiszpańskim, filologia rosyjska z językiem francuskim;

 

4.     2. absolwentów studiów I stopnia z dyplomem licencjata innych kierunków, a także absolwentów jednolitych studiów magisterskich oraz inżynierskich ze znajomością j. francuskiego na poziomie minimumB2 wg klasyfikacji poziomów zaawansowania Rady Europy. W przypadku braku certyfikatu poświadczającego znajomość

 j. francuskiego na tym poziomie kandydat zdaje egzamin ustny z tego języka (rozmowa na temat wylosowanego tekstu).

 

Na specjalność nauczycielską będą przyjmowani wyłącznie ci kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia w ramach specjalności nauczycielskiej.

 

Kryteria kwalifikacji

Konkurs dyplomów. W przypadku tej samej oceny na dyplomie, średnia ocen ze studiów I stopnia.

 

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Filologia rosyjska

Wybór specjalności od II semestru:

– przekładoznawcza

– filologia rosyjska z językiem 

   angielskim*

– filologia rosyjska z językiem  

   francuskim*

– filologia rosyjska z językiem

   hiszpańskim*

Utworzenie danej specjalności jest możliwe pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

 

*rozszerzonym lektoratem drugiego języka obcego

Stacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

Wynik egzaminu  maturalnego z języka  rosyjskiego lub innego języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

 

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

Konkurs świadectw: wynik z egzaminu dojrzałości z języka rosyjskiego lub innego języka obcego nowożytnego (część pisemna).

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Filologia rosyjska

Wybór specjalności od II  semestru:

nauczycielska

przekładoznawcza

Stacjonarne studia II stopnia (2-letnie)

Kryteria kwalifikacji.

Konkurs dyplomów oraz  średnia ocen ze studiów I stopnia.

Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia,  studiów II stopnia, jednolitych studiów magisterskich:

– kierunku: filologia rosyjska

– kierunku: filologia, specjalność inna niż filologia rosyjska, z poświadczoną znajomością języka rosyjskiego na poziomie minimum C1.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450 ) i nowymi standardami kształcenia nauczycieli specjalność nauczycielska realizowana jest wyłącznie na studiach II stopnia. Przy wyborze tej specjalności nie jest wymagany dyplom jej ukończenia na poziomie studiów I stopnia.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Filologia włoska

- język włoski stosowany (nienauczycielska)

 

 

Stacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz z języka obcego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego) (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

 

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

Wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego – część pisemna oraz z języka obcego nowożytnego(angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego) - część pisemna.

W przypadku braku oceny z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego, ocenę zastępuje wynik rozmowy kwalifikacyjnej w wybranym języku obcym nowożytnym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub włoskim) na temat wylosowanego tekstu o tematyce kulturalnej lub społecznej; zakres kompetencji językowych właściwy dla poziomu B2 w klasyfikacji poziomów zaawansowania Rady Europy.

 

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Filologia włoska

- tłumaczenie specjalistyczne (nienauczycielska)

-nauczycielska

Stacjonarne studia II stopnia (2-letnie)

Studia przewidziane dla absolwentów filologii włoskiej oraz innych kierunków humanistycznych  i społecznych (grupy 02 i 03 klasyfikacji ISCED), znających język włoski na poziomie co najmniej B2 wg klasyfikacji poziomów zaawansowania Rady Europy.

 Kryteria kwalifikacji:

- absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich kierunku filologia włoska: konkurs dyplomów

- absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich na  kierunkach innych niż filologia włoska

Certyfikat CELI 4 (lub wyższy), CILS DUE-B2 (lub wyższy) lub egzamin kwalifikacyjny (zakres kompetencji językowych właściwy dla poziomu B2 w klasyfikacji poziomów zaawansowania Rady Europy).

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Filozofia i psychologia rozwoju osobowego

 

Kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem otrzymania zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

 

Stacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

Konkurs świadectw (średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego).

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Fizyka

 

 

- fizyka z informatyką (nauczycielska)

 

Stacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

Wynik egzaminu maturalnego z matematyki (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

 Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich będą przyjmowani na studia według obowiązującej w czasie postępowania kwalifikacyjnego Uchwały Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Wynik egzaminu maturalnego z matematyki – część pisemna.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich będą przyjmowani na studia według obowiązującej w czasie postępowania kwalifikacyjnego Uchwały Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Fizyka

 

 

- fizyka z informatyką (nauczycielska)

 

niestacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

Wynik egzaminu maturalnego z matematyki (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich będą przyjmowani na studia według obowiązującej w czasie postępowania kwalifikacyjnego Uchwały Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Wynik egzaminu maturalnego z matematyki – część pisemna.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich będą przyjmowani na studia według obowiązującej w czasie postępowania kwalifikacyjnego Uchwały Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Fizyka

- fizyka z informatyką (nauczycielska)

Stacjonarne studia II stopnia (2-letnie)

Konkurs dyplomów.

Studia nauczycielskie przewidziane są dla absolwentów studiów I stopnia z dyplomem licencjata, inżyniera lub magistra kierunków: fizyka, astronomia, informatyka, chemia, matematyczno-przyrodniczych i technicznych i pokrewnych, posiadających kwalifikacje nauczycielskie.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Fizyka

- fizyka z informatyką (nauczycielska)

Niestacjonarne studia II stopnia (2-letnie)

Konkurs dyplomów.

Studia nauczycielskie przewidziane są dla absolwentów studiów I stopnia z dyplomem licencjata, inżyniera lub magistra kierunków: fizyka, astronomia, informatyka, chemia, matematyczno-przyrodniczych i technicznych i pokrewnych, posiadających kwalifikacje nauczycielskie.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Geografia

Wybór specjalności po I roku:

 

 nauczycielskiej:

 1. geografia z przyrodą,
 2. geografia z przedsiębiorczością,
 3. geografia z wiedzą o społeczeństwie,

 

lub nienauczycielskiej:

 1. geografia fizyczna,
 2. geografia regionalna Ameryki Łacińskiej,
 3. geoinformacja,
 4. geomonitoring,
 5. geoturystyka,
 6. przedsiębiorczość i gospodarka przestrzenna,
 7. zarządzanie środowiskiem geograficznym.

 

Pełny wykaz specjalności będzie podany na początku procesu rekrutacji. Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się min. 15 osób.

Stacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

Średnia wyników egzaminu maturalnego z 4 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Kandydatom zdającym maturę na poziomie rozszerzonym z geografii wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a na poziomie rozszerzonym z innych przedmiotów przez współczynnik 1,5.

Uwaga: Brak matury z któregokolwiek z 4 wymienionych przedmiotów nie uniemożliwia przystąpienia do rekrutacji, ale do średniej liczony jest jak z wynikiem „0”. Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na zajęcia edukacyjne z turystyki lub dodatkowe zajęcia z zakresu geografii lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) dodatkowo 10 p. do rankingu; uczestnicy etapu okręgowego olimpiady geograficznej otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu (punkty mogą się sumować). Laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP.

Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, także za pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru przez kandydata).

Średnia wyników egzaminu dojrzałości z 4 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii (część pisemna i ustna).

Uwaga: Brak matury z któregokolwiek z 4 wymienionych przedmiotów nie uniemożliwia przystąpienia do rekrutacji, ale do średniej liczony jest jak z wynikiem „0”. Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na zajęcia edukacyjne z turystyki lub dodatkowe zajęcia z zakresu geografii lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) dodatkowo 10 p. do rankingu; uczestnicy etapu okręgowego olimpiady geograficznej otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu (punkty mogą się sumować). Laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP.

Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, także za pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru przez kandydata).

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Geografia

Wybór specjalności po I roku:

 

 nauczycielskiej:

 1. geografia z przyrodą,
 2. geografia z podstawami przedsiębiorczości,
 3. geografia z wiedzą o społeczeństwie,

lub nienauczycielskiej:

 

 1. geografia fizyczna
 2. geografia regionalna Ameryki Łacińskiej,
 3. geoinformacja,
 4. geomonitoring,
 5. geoturystyka,
 6. przedsiębiorczość i gospodarka przestrzenna,
 7. zarządzanie środowiskiem geograficznym.

 

Pełny wykaz specjalności będzie podany na początku procesu rekrutacji. Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się min. 15 osób.

Niestacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

Średnia wyników egzaminu maturalnego z 4 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Kandydatom zdającym maturę na poziomie rozszerzonym z geografii wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a na poziomie rozszerzonym z innych przedmiotów przez współczynnik 1,5.

Uwaga: Brak matury z któregokolwiek z 4 wymienionych przedmiotów nie uniemożliwia przystąpienia do rekrutacji, ale do średniej liczony jest jak z wynikiem „0”. Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na zajęcia edukacyjne z turystyki lub dodatkowe zajęcia z zakresu geografii lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) dodatkowo 10 p. do rankingu; uczestnicy etapu okręgowego olimpiady geograficznej otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu (punkty mogą się sumować). Laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP.

Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, także za pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru przez kandydata).

Średnia wyników egzaminu dojrzałości z 4 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii (część pisemna i ustna).

Uwaga: Brak matury z któregokolwiek z 4 wymienionych przedmiotów nie uniemożliwia przystąpienia do rekrutacji, ale do średniej liczony jest jak z wynikiem „0”. Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na zajęcia edukacyjne z turystyki lub dodatkowe zajęcia z zakresu geografii lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) dodatkowo 10 p. do rankingu; uczestnicy etapu okręgowego olimpiady geograficznej otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu (punkty mogą się sumować). Laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP.

Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, także za pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru przez kandydata).

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Geografia

Wybór specjalności od I roku studiów:

nauczycielskich:

1.     geografia z przyrodą,

2.     geografia z podstawami przedsiębiorczości,

3.     geografia z wiedzą o społeczeństwie.

Uwaga: specjalności nauczycielskie mogą wybierać absolwenci studiów nauczycielskich na kierunku geografia.

lub nienauczycielskich:

 

1.     geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

2.     nauki o Ziemi i środowisku.

 

Pełny wykaz specjalności będzie podany przed rozpoczęciem roku akademickiego. Warunkiem uruchomienie specjalności jest zgłoszenie się min. 15 osób.

Stacjonarne studia II stopnia (2-letnie)

Studia przewidziane dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) kierunków „geografia”, „gospodarka przestrzenna” „turystyka i rekreacja”, „ochrona środowiska” oraz innych kierunków studiów.

kryteria kwalifikacji:

konkurs dyplomów studiów I stopnia (licencjata lub inżyniera) - dla absolwentów kierunków geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja lub ochrona środowiska, egzamin pisemny (test) z geografii - dla absolwentów studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) innych kierunków

Dodatkowy egzamin wstępny (uzdolnień)

1) Dodatkowy egzamin wstępny z języka polskiego (dla niektórych kandydatów).

Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego lub ukończonych studiów I stopnia w języku polskim przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, także za pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru przez kandydata). Kandydaci z zagranicy, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunkach prowadzonych przez uczelnie zagraniczne, z którymi została zawarta umowa o uznawaniu przygotowania kandydatów z języka polskiego na studiach I stopnia, są zwolnieni z egzaminu.

2) Dodatkowy egzamin z podstaw geografii (dla niektórych kandydatów).

Egzamin w formie testu pisemnego z geografii dla osób z dyplomem studiów I stopnia kierunków innych niż wymienione w warunkach rekrutacji.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Geografia

Wybór specjalności od I roku studiów:

 

nauczycielskich:

1.     geografia z przyrodą,

2.     geografia z podstawami przedsiębiorczości,

3.     geografia z wiedzą o społeczeństwie.

 

Uwaga: specjalności nauczycielskie mogą wybierać absolwenci studiów nauczycielskich na kierunku geografia.

 

lub nienauczycielskich:

 

1.     geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

2.     nauki o Ziemi i środowisku.

 

Pełny wykaz specjalności będzie podany przed rozpoczęciem roku akademickiego. Warunkiem uruchomienie specjalności jest zgłoszenie się min. 15 osób.

Niestacjonarne studia II stopnia (2-letnie)

Studia przewidziane dla

absolwentów studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) kierunków „geografia”, „gospodarka przestrzenna” „turystyka i rekreacja”, „ochrona środowiska” oraz innych kierunków studiów.

kryteria kwalifikacji:

konkurs dyplomów studiów I stopnia (licencjata lub inżyniera) - dla absolwentów kierunków geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja lub ochrona środowiska, egzamin pisemny (test) z geografii - dla absolwentów studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) innych kierunków

 

Dodatkowy egzamin wstępny (uzdolnień)

1) Dodatkowy egzamin wstępny z języka polskiego (dla niektórych kandydatów).

Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego lub ukończonych studiów I stopnia w języku polskim przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, także za pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru przez kandydata). Kandydaci z zagranicy, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunkach prowadzonych przez uczelnie zagraniczne, z którymi została zawarta umowa o uznawaniu przygotowania kandydatów z języka polskiego na studiach I stopnia, są zwolnieni z egzaminu.

2) Dodatkowy egzamin z podstaw geografii (dla niektórych kandydatów).

Egzamin w formie testu pisemnego z geografii dla osób z dyplomem studiów I stopnia kierunków innych niż wymienione w warunkach rekrutacji.

 

 

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Geopolityka

 

Stacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

Średnia wyników egzaminu maturalnego z 4 zdawanych przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz do wyboru geografii, albo historii, albo wiedzy o społeczeństwie, albo filozofii (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z: -filozofii,-geografii, -historii, -wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, zaś jeśli na poziomie podstawowym z wyżej wskazanych przedmiotów przez współczynnik 1,5, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym również przez współczynnik 1,5.

Kryteria dodatkowe

1.     Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczęszczali w szkole średniej do klas z dodatkowymi zajęciami (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) z edukacji dla bezpieczeństwa, ekonomii, filozofii, geografii, historii, historii i społeczeństwa, przysposobienia obronnego, wychowania fizycznego oraz innych mieszczących się w naukach społecznych, dla których nie ustalono podstawy programowej otrzymują dodatkowe 10 punktów do rankingu. Te dodatkowe punkty nie są sumowane, kandydat za te kryterium otrzymuje maksymalnie 10 punktów.

2.     Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczestniczyli w zawodach na szczeblu okręgowym lub półfinałowym (wg załączonego dokumentu wydanego przez organizatora) następujących olimpiad i konkursów: - Ogólnopolski konkurs „Co chciałbym zmienić w Polsce” – prawo, administracja i ekonomia - Olimpiada Filozoficzna - Olimpiada Geograficzna - Olimpiada Historyczna - Olimpiada Nautologiczna - Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej - Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności - Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie - Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym otrzymują dodatkowe 10 punktów do rankingu, zaś w olimpiadzie: - Olimpiada Geopolityczna oraz olimpiadach i konkursach międzynarodowych, otrzymują dodatkowe 20 punktów do rankingu. Udział w pozostałych olimpiadach i konkursach na szczeblu okręgowym/półfinałowym daje 5 punktów do rankingu. Punkty za wszystkie konkursy są dodawane, lecz można za te kryterium otrzymać maksymalnie 20 punktów.

3.     Laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością ponad przyjęty w danym roku limit (wg załączonego dokumentu wydanego przez organizatora).

Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, także za pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru przez kandydata).

Średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości (część ustna i pisemna), przemnożona przez współczynnik 2.

Kryteria dodatkowe

1.     Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczęszczali w szkole średniej do klas z dodatkowymi zajęciami (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) z edukacji dla bezpieczeństwa, ekonomii, filozofii, geografii, historii, historii i społeczeństwa, przysposobienia obronnego, wychowania fizycznego oraz innych mieszczących się w naukach społecznych, dla których nie ustalono podstawy programowej otrzymują dodatkowe 10 punktów do rankingu. Te dodatkowe punkty nie są sumowane, kandydat za te kryterium otrzymuje maksymalnie 10 punktów.

2.     Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczestniczyli w zawodach na szczeblu okręgowym lub półfinałowym (wg załączonego dokumentu wydanego przez organizatora) następujących olimpiad i konkursów: - Ogólnopolski konkurs „Co chciałbym zmienić w Polsce” – prawo, administracja i ekonomia - Olimpiada Filozoficzna - Olimpiada Geograficzna - Olimpiada Historyczna - Olimpiada Nautologiczna - Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej - Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności - Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie - Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym otrzymują dodatkowe 10 punktów do rankingu, zaś w olimpiadzie: - Olimpiada Geopolityczna oraz olimpiadach i konkursach międzynarodowych, otrzymują dodatkowe 20 punktów do rankingu. Udział w pozostałych olimpiadach i konkursach na szczeblu okręgowym/półfinałowym daje 5 punktów do rankingu. Punkty za wszystkie konkursy są dodawane, lecz można za te kryterium otrzymać maksymalnie 20 punktów.

3.     Laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością ponad przyjęty w danym roku limit (wg załączonego dokumentu wydanego przez organizatora).

Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, także za pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru przez kandydata).

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Geopolityka

 

Niestacjonarne studia I stopnia

(3-letnie)

Średnia wyników egzaminu maturalnego z 4 zdawanych przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz do wyboru geografii, albo historii, albo wiedzy o społeczeństwie, albo filozofii (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z: -filozofii,-geografii, -historii, -wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, zaś jeśli na poziomie podstawowym z wyżej wskazanych przedmiotów przez współczynnik 1,5, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym również przez współczynnik 1,5.

Kryteria dodatkowe

1.     Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczęszczali w szkole średniej do klas z dodatkowymi zajęciami (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) z edukacji dla bezpieczeństwa, ekonomii, filozofii, geografii, historii, historii i społeczeństwa, przysposobienia obronnego, wychowania fizycznego oraz innych mieszczących się w naukach społecznych, dla których nie ustalono podstawy programowej otrzymują dodatkowe 10 punktów do rankingu. Te dodatkowe punkty nie są sumowane, kandydat za te kryterium otrzymuje maksymalnie 10 punktów.

2.     Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczestniczyli w zawodach na szczeblu okręgowym lub półfinałowym (wg załączonego dokumentu wydanego przez organizatora) następujących olimpiad i konkursów: - Ogólnopolski konkurs „Co chciałbym zmienić w Polsce” – prawo, administracja i ekonomia - Olimpiada Filozoficzna - Olimpiada Geograficzna - Olimpiada Historyczna - Olimpiada Nautologiczna - Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej - Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności - Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie - Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym otrzymują dodatkowe 10 punktów do rankingu, zaś w olimpiadzie: - Olimpiada Geopolityczna oraz olimpiadach i konkursach międzynarodowych, otrzymują dodatkowe 20 punktów do rankingu. Udział w pozostałych olimpiadach i konkursach na szczeblu okręgowym/półfinałowym daje 5 punktów do rankingu. Punkty za wszystkie konkursy są dodawane, lecz można za te kryterium otrzymać maksymalnie 20 punktów.

3.     Laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością ponad przyjęty w danym roku limit (wg załączonego dokumentu wydanego przez organizatora).

Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, także za pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru przez kandydata).

Średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości (część ustna i pisemna), przemnożona przez współczynnik 2.

Kryteria dodatkowe

1.     Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczęszczali w szkole średniej do klas z dodatkowymi zajęciami (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) z edukacji dla bezpieczeństwa, ekonomii, filozofii, geografii, historii, historii i społeczeństwa, przysposobienia obronnego, wychowania fizycznego oraz innych mieszczących się w naukach społecznych, dla których nie ustalono podstawy programowej otrzymują dodatkowe 10 punktów do rankingu. Te dodatkowe punkty nie są sumowane, kandydat za te kryterium otrzymuje maksymalnie 10 punktów.

2.     Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczestniczyli w zawodach na szczeblu okręgowym lub półfinałowym (wg załączonego dokumentu wydanego przez organizatora) następujących olimpiad i konkursów: - Ogólnopolski konkurs „Co chciałbym zmienić w Polsce” – prawo, administracja i ekonomia - Olimpiada Filozoficzna - Olimpiada Geograficzna - Olimpiada Historyczna - Olimpiada Nautologiczna - Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej - Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności - Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie - Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym otrzymują dodatkowe 10 punktów do rankingu, zaś w olimpiadzie: - Olimpiada Geopolityczna oraz olimpiadach i konkursach międzynarodowych, otrzymują dodatkowe 20 punktów do rankingu. Udział w pozostałych olimpiadach i konkursach na szczeblu okręgowym/półfinałowym daje 5 punktów do rankingu. Punkty za wszystkie konkursy są dodawane, lecz można za te kryterium otrzymać maksymalnie 20 punktów.

3.     Laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością ponad przyjęty w danym roku limit (wg załączonego dokumentu wydanego przez organizatora).

Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, także za pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru przez kandydata).

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Geopolityka

 

 

 

 

 

Stacjonarne studia II stopnia (2-letnie)

Konkurs dyplomów studiów wyższych (licencjata, inżyniera, magistra) Na podstawie sumy średniej ocen ze wszystkich przedmiotów i średniej oceny z pracy dyplomowej i jej obrony tworzony jest ranking. Absolwenci studiów na kierunku geopolityka otrzymują wynik pomnożony przez współczynnik 2.

Absolwenci kierunków: - bezpieczeństwo (informacji, narodowe, międzynarodowe, państwa, wewnętrzne, i in.) - dyplomacja (w tym europejska) - ekonomia (w tym menedżerska, społeczna, z finansami i rachunkowością, ekonomika obronności) - europeistyka (w tym stosunki transgraniczne) - filozofia (w tym z etyką) - finanse międzynarodowe - geografia (w tym społeczno-ekonomiczna, z gospodarką przestrzenną) - gospodarka przestrzenna - handel międzynarodowy - historia (w tym z socjologią) - międzynarodowe stosunki gospodarcze - nauki o bezpieczeństwie - nauki o polityce (w tym z administracją) - obronność (w tym państwa) - politologia - polityka (w tym publiczna, społeczna, spraw publicznych) - stosunki międzynarodowe - studia strategiczne - studia nad wojną i wojskowością - studia regionalne (dot. wszystkich regionów) - studia wojskowe - zarządzanie (w tym bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem narodowym/państwa/wewnętrznym, funduszami UE, z prawem w biznesie, kryzysowe, logistyczne, miastem, międzynarodowe, migracjami, państwem, publiczne, środowiskiem, w administracji publicznej, w służbach specjalnych, zasobami przyrody, z dowodzeniem) otrzymują wynik pomnożony przez współczynnik 1,5.

Po zakwalifikowaniu na studia kandydaci Ci mają do zaliczenia przedmiot Konwersatoria uzupełniająco-wyrównawcze na pierwszym roku. Pozostali kandydaci nie otrzymują modyfikacji wyniku oraz również mają do zaliczenia wyżej wskazany przedmiot.

Kryterium dodatkowe

Laureaci krajowych i międzynarodowych konkursów na prace dyplomowe, olimpiad i turniejów na szczeblu akademickim (na podstawie zaświadczenia wystawionego przez organizatorów) o tematyce geopolitycznej, międzynarodowej, lub wojskowej przyjmowani są poza kolejnością ponad przyjęty w danym roku limit. Finaliści tych konkursów zaś otrzymują dodatkowe 10 punktów do rankingu.

Kandydaci, którzy kończyli studia I stopnia poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego (poziom B1). Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. Egzamin w formie ustnej, za pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru przez kandydata).

 

 

 

 

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Geopolityka

 

 

 

 

 

Niestacjonarne studia II stopnia (2-letnie)

Konkurs dyplomów studiów wyższych (licencjata, inżyniera, magistra) Na podstawie sumy średniej ocen ze wszystkich przedmiotów i średniej oceny z pracy dyplomowej i jej obrony tworzony jest ranking. Absolwenci studiów na kierunku geopolityka otrzymują wynik pomnożony przez współczynnik 2.

Absolwenci kierunków: - bezpieczeństwo (informacji, narodowe, międzynarodowe, państwa, wewnętrzne, i in.) - dyplomacja (w tym europejska) - ekonomia (w tym menedżerska, społeczna, z finansami i rachunkowością, ekonomika obronności) - europeistyka (w tym stosunki transgraniczne) - filozofia (w tym z etyką) - finanse międzynarodowe - geografia (w tym społeczno-ekonomiczna, z gospodarką przestrzenną) - gospodarka przestrzenna - handel międzynarodowy - historia (w tym z socjologią) - międzynarodowe stosunki gospodarcze - nauki o bezpieczeństwie - nauki o polityce (w tym z administracją) - obronność (w tym państwa) - politologia - polityka (w tym publiczna, społeczna, spraw publicznych) - stosunki międzynarodowe - studia strategiczne - studia nad wojną i wojskowością - studia regionalne (dot. wszystkich regionów) - studia wojskowe - zarządzanie (w tym bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem narodowym/państwa/wewnętrznym, funduszami UE, z prawem w biznesie, kryzysowe, logistyczne, miastem, międzynarodowe, migracjami, państwem, publiczne, środowiskiem, w administracji publicznej, w służbach specjalnych, zasobami przyrody, z dowodzeniem) otrzymują wynik pomnożony przez współczynnik 1,5.

Po zakwalifikowaniu na studia kandydaci Ci mają do zaliczenia przedmiot Konwersatoria uzupełniająco-wyrównawcze na pierwszym roku. Pozostali kandydaci nie otrzymują modyfikacji wyniku oraz również mają do zaliczenia wyżej wskazany przedmiot.

Kryterium dodatkowe

Laureaci krajowych i międzynarodowych konkursów na prace dyplomowe, olimpiad i turniejów na szczeblu akademickim (na podstawie zaświadczenia wystawionego przez organizatorów) o tematyce geopolitycznej, międzynarodowej, lub wojskowej przyjmowani są poza kolejnością ponad przyjęty w danym roku limit. Finaliści tych konkursów zaś otrzymują dodatkowe 10 punktów do rankingu.

Kandydaci, którzy kończyli studia I stopnia poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego (poziom B1). Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. Egzamin w formie ustnej, za pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru przez kandydata).

 

 

 

 

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Gospodarka przestrzenna

Studenci po I roku studiów dokonują wyboru jednej ze specjalności:

 

- geoinformacja,

- gospodarka odnawialnymi źródłami energii,

- gospodarka przestrzenna obszarów miejskich,

- przedsiębiorczość w gospodarce przestrzennej,

- rozwój lokalny i regionalny,

- zarządzanie środowiskiem geograficznym.

 

Pełny wykaz specjalności będzie podany na początku procesu rekrutacji. Warunkiem uruchomienie specjalności jest zgłoszenie się min. 15 osób.

 

Stacjonarne studia I stopnia

(3,5-letnie)

inżynierskie

Średnia wyników egzaminu maturalnego z 4 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz geografii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Kandydatom zdającym maturę na poziomie rozszerzonym z geografii wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a na poziomie rozszerzonym z innych przedmiotów przez współczynnik 1,5.

Uwaga: Brak matury z któregokolwiek z 4 wymienionych przedmiotów nie uniemożliwia przystąpienia do rekrutacji, ale do średniej liczony jest jak z wynikiem „0”. Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na zajęcia edukacyjne z turystyki lub dodatkowe zajęcia z zakresu geografii lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) dodatkowo 10 p. do rankingu; uczestnicy etapu okręgowego olimpiady geograficznej otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu (punkty mogą się sumować). Laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP.

 

Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, także za pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru przez kandydata).

Średnia wyników egzaminu dojrzałości z 4 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz geografii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie (część pisemna i ustna).

 

Uwaga: Brak matury z któregokolwiek z 4 wymienionych przedmiotów nie uniemożliwia przystąpienia do rekrutacji, ale do średniej liczony jest jak z wynikiem „0”. Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na zajęcia edukacyjne z turystyki lub dodatkowe zajęcia z zakresu geografii lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) dodatkowo 10 p. do rankingu; uczestnicy etapu okręgowego olimpiady geograficznej otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu (punkty mogą się sumować). Laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP.

 

Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, także za pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru przez kandydata).

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Gospodarka przestrzenna

Studenci po I roku studiów dokonują wyboru jednej ze specjalności:

 

- geoinformacja,

- gospodarka odnawialnymi źródłami energii,

- gospodarka przestrzenna obszarów miejskich,

- przedsiębiorczość w gospodarce przestrzennej,

- rozwój lokalny i regionalny,

- zarządzanie środowiskiem geograficznym.

 

Pełny wykaz specjalności będzie podany na początku procesu rekrutacji. Warunkiem uruchomienie specjalności jest zgłoszenie się min. 15 osób.

 

Niestacjonarne studia I stopnia

(3,5-letnie)

inżynierskie

Średnia wyników egzaminu maturalnego z 4 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz geografii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Kandydatom zdającym maturę na poziomie rozszerzonym z geografii wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a na poziomie rozszerzonym z innych przedmiotów przez współczynnik 1,5.

 

Uwaga: Brak matury z któregokolwiek z 4 wymienionych przedmiotów nie uniemożliwia przystąpienia do rekrutacji, ale do średniej liczony jest jak z wynikiem „0”. Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na zajęcia edukacyjne z turystyki lub dodatkowe zajęcia z zakresu geografii lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) dodatkowo 10 p. do rankingu; uczestnicy etapu okręgowego olimpiady geograficznej otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu (punkty mogą się sumować). Laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP.

 

Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, także za pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru przez kandydata).

Średnia wyników egzaminu dojrzałości z 4 przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz geografii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie (część pisemna i ustna).

 

Uwaga: Brak matury z któregokolwiek z 4 wymienionych przedmiotów nie uniemożliwia przystąpienia do rekrutacji, ale do średniej liczony jest jak z wynikiem „0”. Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na zajęcia edukacyjne z turystyki lub dodatkowe zajęcia z zakresu geografii lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) dodatkowo 10 p. do rankingu; uczestnicy etapu okręgowego olimpiady geograficznej otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu (punkty mogą się sumować). Laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP.

 

Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, także za pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru przez kandydata).

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Gospodarka przestrzenna

 

 

 

 

 

Stacjonarne studia II stopnia (1,5-roczne)

 

 

Studia przewidziane dla

absolwentów studiów wyższych (inżynierskich) kierunków „gospodarka przestrzenna” oraz innych kierunków studiów inżynierskich.

Kryteria kwalifikacji:

- konkurs dyplomów studiów wyższych (inżyniera) - dla absolwentów kierunków „gospodarka przestrzenna” oraz „architektura i urbanistyka”, „architektura”, „architektura krajobrazu”, „geodezja i kartografia”

- egzamin pisemny (test) z podstaw gospodarki przestrzennej - dla absolwentów studiów wyższych (inżynierskich) innych kierunków.

1) Dodatkowy egzamin wstępny z języka polskiego (dla niektórych kandydatów).

Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego lub ukończonych studiów I stopnia w języku polskim przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, także za pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru przez kandydata). Kandydaci z zagranicy, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunkach prowadzonych przez uczelnie zagraniczne, z którymi została zawarta umowa o uznawaniu przygotowania kandydatów z języka polskiego na studiach I stopnia, są zwolnieni z egzaminu.

2) Dodatkowy egzamin z podstaw gospodarki przestrzennej (dla niektórych kandydatów).

Egzamin w formie testu pisemnego z podstaw gospodarki przestrzennej dla osób z dyplomem inżyniera kierunków innych niż wymienione w warunkach rekrutacji.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

 

Gospodarka przestrzenna

 

 

 

 

 

Niestacjonarne studia II stopnia (1,5-roczne)

 

 

Studia przewidziane dla

absolwentów studiów wyższych (inżynierskich) kierunków „gospodarka przestrzenna” oraz innych kierunków studiów inżynierskich.

 

Kryteria kwalifikacji:

- konkurs dyplomów studiów wyższych (inżyniera) - dla absolwentów kierunków „gospodarka przestrzenna” oraz „architektura i urbanistyka”, „architektura”, „architektura krajobrazu”, „geodezja i kartografia”

- egzamin pisemny (test) z podstaw gospodarki przestrzennej - dla absolwentów studiów wyższych (inżynierskich) innych kierunków.

 

1) Dodatkowy egzamin wstępny z języka polskiego (dla niektórych kandydatów).

Kandydaci, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego lub ukończonych studiów I stopnia w języku polskim przystępują do egzaminu z podstaw języka polskiego. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej, także za pomocą elektronicznych środków komunikacji (do wyboru przez kandydata). Kandydaci z zagranicy, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunkach prowadzonych przez uczelnie zagraniczne, z którymi została zawarta umowa o uznawaniu przygotowania kandydatów z języka polskiego na studiach I stopnia, są zwolnieni z egzaminu.

2) Dodatkowy egzamin z podstaw gospodarki przestrzennej (dla niektórych kandydatów).

Egzamin w formie testu pisemnego z podstaw gospodarki przestrzennej dla osób z dyplomem inżyniera kierunków innych niż wymienione w warunkach rekrutacji.

 

 

 

kierunek

specjalność

forma/poziom studiów

kryteria przyjęć

„nowa matura”

kryteria przyjęć

„stara matura”

Grafika

 

Stacjonarne studia I stopnia (3-letnie)

 etap I – przegląd prac kandydata tzw. teczki.

 

Kandydat przesyła do przeglądu prace w formie prezentacji pdf.

W skład prezentacji może wejść max. 25 wykonanych przez kandydata prac rysunkowych, graficznych, fotograficznych, malarskich, projektowych (np. plakatów, ilustracji), szkicowniki, dokumentacje prac intermedialnych, przestrzennych, screeny prac video i filmów animowanych itd.

 

Celem tego etapu jest poznanie umiejętności plastycznych oraz możliwości kreacyjnych kandydata.

 

II etap – rozmowa kwalifikacyjna online.

 

Autoprezentacja kandydata (do 5 min.). Przygotowanie krótkiej wypowiedzi potwierdzającej zainteresowania w dziedzinie sztuk wizualnych, w szczególności dotyczące grafiki artystycznej lub (oraz) projektowej, ilustracji, wystaw w muzeach i galeriach sztuki współczesnej, bieżących wydarzeń kulturalnych.

O przejściu do drugiego etapu decyduje uzyskanie pozytywnej oceny w I etapie rekrutacji.

etap I – przegląd prac kandydata tzw. teczki.