Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - UP , Kraków

UP – prestiż, profesjonalizm, nowoczesność
Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Kryteria przyjęć

Kryteria przyjęć - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się uczelni w Krakowie. Atuty tego Uniwersytetu, to przede wszystkim wysoki poziom nauczania, wykwalifikowana kadra, zróżnicowana oferta dydaktyczna i bardzo dobre warunki studiowania (komfortowe domy studenckie, multimedialne sale wykładowe, nowoczesne pracownie komputerowe, doskonale wyposażone sale ćwiczeniowe i laboratoryjne oraz wysokie stypendia naukowe i socjalne). Na Uniwersytecie kształci się obecnie blisko 13 tysięcy studentów na ponad 50 kierunkach studiów.STUDIA I STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE:

 

KIERUNKI Z DZIEDZINY NAUK SPOŁECZNYCH :


ADMINISTRACJA 

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,

kryteria: język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)


BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

 studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,

kryteria: język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE 

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,

kryteria: język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,

kryteria: język polski (P lub R), znajomość języka angielskiego na poziomie B2

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE (z językiem wykładowym angielskim)

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,

EKONOMIA SPOŁECZNA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,

kryteria: język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)


GEOGRAFIA 

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne, specjalności: geografia fizyczna, geografia regionalna Ameryki Łacińskiej, geografia z podstawami przedsiębiorczości (nauczycielska) (tylko niestacjonarne), geografia z przedsiębiorczością (nauczycielska) (tylko stacjonarne), geografia z przyrodą (nauczycielska), geografia z wiedzą o społeczeństwie (nauczycielska), geoinformacja, geomonitoring, geoturystyka, przedsiębiorczość i gospodarka przestrzenna, zarządzanie środowiskiem geograficznym,

kryteria: średnia wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii (P lub R) – preferowana* geografia (R)


GEOPOLITYKA (pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW),

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne, profil ogólnoakademicki

GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne, specjalności: geoinformacja, gospodarka odnawialnymi źródłami energii, gospodarka przestrzenna obszarów miejskich, przedsiębiorczość w gospodarce przestrzennej, rozwój lokalny i regionalny, zarządzanie środowiskiem geograficznym

kryteria: średnia wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz geografii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie (P lub R) – preferowana* geografia (R)

POLITOLOGIA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

kryteria: język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)

POLITYKA SPOŁECZNA 

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

kryteria: jeden z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny (P lub R)

PRACA SOCJALNA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne specjalności: asystent rodziny, organizator pomocy instytucjonalne

kryteria: język polski (P lub R)

PRAWO

studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

kryteria: język polski oraz historia lub wiedza o społeczeństwie (P lub R); w przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów decydować będzie kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny (P lub R)

PSYCHOLOGIA

studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne specjalności: psychologia edukacyjna, psychologia kliniczna

kryteria: język polski, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów: biologia, historia, matematyka, informatyka (P lub R)

SOCJOLOGIA 

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

kryteria: jeden z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny (P lub R)

TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE 

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne @t Home

kryteria: język polski lub historia (P lub R)

TURYSTYKA I REKREACJA 

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne specjalności: animacja w turystyce i rekreacji, geoturystyka, pilotaż i przewodnictwo turystyczne po Polsce, przedsiębiorczość w turystyce, turystyka międzynarodowa, turystyka w krajach Grupy Wyszehradzkiej (tylko stacjonarne)

kryteria: średnia wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii (P lub R) – preferowana* geografia (R)

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I PUBLIKOWANIE CYFROWE studia licencjackie, stacjonarne

kryteria: język polski (P lub R)

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

kryteria: jeden z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny (P lub R)

ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH 

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne specjalności: asystentura medyczna, ubezpieczenia społeczne

kryteria: język polski (P lub R)

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

kryteria: język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)

 

KIERUNKI Z DZIEDZINY NAUK SPOŁECZNYCH – PEDAGOGICZNE:


PEDAGOGIKA 

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne specjalności: społeczno-opiekuńcza, promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień

kryteria: język polski (P lub R)

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne specjalności: nauczycielska

kryteria: język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R); sprawdzian predyspozycji muzycznych oraz ocena prawidłowości funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych

PEDAGOGIKA SPECJALNA 

studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne specjalności: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika), edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu, logopedia, terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju

kryteria: język polski (P lub R)

 

KIERUNKI Z DZIEDZINY NAUK HUMANISTYCZNYCH:


ARCHITEKTURA INFORMACJI 

studia licencjackie, stacjonarne niestacjonarne,

kryteria: język polski (P lub R)

ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO 

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne @t home,

kryteria: język polski lub historia (P lub R)


ETYKA – MEDIACJE I NEGOCJACJE 

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,

kryteria: jeden z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny (P lub R)

FILOZOFIA 

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,

kryteria: jeden z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny (P lub R)

HISTORIA 

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne @t Home specjalności: antropologia historyczna, historia i wiedza o społeczeństwie (nauczycielska)

kryteria: język polski lub historia (P lub R)

KOGNITYWISTYKA 

studia licencjackie, stacjonarne

kryteria: matematyka lub język obcy nowożytny (P lub R)

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH 

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

kryteria: język polski oraz język obcy (P lub R)


LOGOPEDIA 

studia licencjackie, stacjonarne,

kryteria: język polski (P lub R); sprawdzian predyspozycji do wykonywania zawodu logopedy – rozmowa


KIERUNKI Z DZIEDZINY NAUK HUMANISTYCZNYCH - FILOLOGICZNE:


FILOLOGIA ANGIELSKA 

studia licencjackie, stacjonarne, specjalności: nauczycielska, nienauczycielska,

kryteria: język angielski (R)

FILOLOGIA GERMAŃSKA 

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne, specjalności: nauczycielska – metodyka nauczania języka niemieckiego, nauczycielska – metodyka nauczania języka niemieckiego z modułem biznesowym›, nienauczycielska – język niemiecki w biznesie, studia stacjonarne,

kryteria: studia stacjonarne: język niemiecki lub inny język obcy nowożytny (P lub R); studia niestacjonarne: język niemiecki (P lub R)


FILOLOGIA HISZPAŃSKA 

studia licencjackie, stacjonarne, specjalności: języki specjalistyczne i tłumaczenie, kryteria: język hiszpański lub inny język obcy nowożytny: angielski, niemiecki, francuski, włoski lub rosyjski oraz język polski (P lub R)
FILOLOGIA POLSKA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne, specjalności: edytorstwo, komunikacja społeczna i medialna, nauczycielska (polonistyczna)

kryteria: język polski (P lub R)


FILOLOGIA ROMAŃSKA 

studia licencjackie, stacjonarne, specjalności: filologia romańska nauczycielska, filologia romańska nienauczycielska – język francuski stosowany,

kryteria: język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski (P lub R)

FILOLOGIA ROSYJSKA 

studia licencjackie, stacjonarne, specjalności: filologia rosyjska z językiem angielskim, filologia rosyjska z językiem francuskim, filologia rosyjska z językiem hiszpańskim, przekładoznawcza,

kryteria: język rosyjski lub inny język obcy nowożytny (P lub R)

FILOLOGIA WŁOSKA 

studia licencjackie, stacjonarne, specjalności: język włoski stosowany,

kryteria: język polski oraz język obcy: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski (P lub R)

 

KIERUNKI Z DZIEDZINY SZTUKI


DESIGN 

studia licencjackie, stacjonarne,

kryteria: świadectwo maturalne, przegląd portfolio i egzamin praktyczny: rysunek i zadanie projektowe

DIGITAL DESIGN 

studia licencjackie, stacjonarne,

kryteria: świadectwo maturalne, rozmowa kwalifikacyjna; egzamin praktyczny: zestaw zadań rysunkowych i pisemnych

GRAFIKA 

studia licencjackie, stacjonarne

kryteria: świadectwo maturalne; egzamin wstępny: I etap – rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac, II etap – egzamin praktyczny (rysunek, ilustracja fragmentu tekstu, zadanie projektowe)

MALARSTWO 

studia licencjackie i II stopnia, stacjonarne

kryteria: świadectwo maturalne, przegląd prac plastycznych, rozmowa kwalifikacyjna

SZTUKA I EDUKACJA studia licencjackie, stacjonarne specjalności: nauczycielska, animacja kultury

kryteria: świadectwo maturalne, przegląd prac plastycznych, rozmowa kwalifikacyjna

SZTUKA I MEDIA

studia licencjackie, stacjonarne

kryteria: świadectwo maturalne, rozmowa kwalifikacyjna, przegląd oryginałów prac, egzamin praktyczny: zadanie kompozycyjne

KOMUNIKACJA WIZUALNA 

studia licencjackie, stacjonarne

kryteria: świadectwo maturalne, egzamin praktyczny: zestaw zadań rysunkowo-projektowych, rozmowa kwalifikacyjna

 

KIERUNKI Z DZIEDZINY NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH


BIOINFORMATYKA 

studia inżynierskie, stacjonarne,

kryteria: średnia wyników ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R) – preferowana* informatyka, biologia, fizyka lub matematyka (R) dodać jeszcze studia niestacjonarne 

BIOLOGIA 

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne, specjalności: biologia (nauczycielska), biologia z modułem chemia (nauczycielska)

kryteria: średnia wyników ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R) – preferowana* biologia (R)

CHEMIA – NAUCZYCIEL CHEMII 

studia licencjackie, stacjonarne, specjalności: nauczanie chemii z nauczaniem przyrody, nauczanie chemii z animacją kultury przyrodniczej,

kryteria: średnia wyników ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R) – preferowana* chemia, matematyka (R)

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA 

studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne, specjalności: informatyka stosowana w technice, inżynieria materiałowa i komputerowe wspomaganie inżynierii produkcji (tylko stacjonarne), technika z informatyką (nauczycielska)

kryteria: średnia wyników z matematyki, fizyki, chemii lub informatyki z wagą 100%, z pozostałych z wagą 50% (P lub R)

FIZYKA 

studia licencjackie, stacjonarne, specjalności: nauczycielska, fizyka materii – nienauczycielska

kryteria: matematyka oraz język obcy nowożytny (P lub R)

INFORMATYKA 

studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne specjalności: administracja systemami informatycznymi, multimedia i technologie internetowe,

kryteria: jeden z przedmiotów: matematyka, informatyka (P lub R)

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA 

studia inżynierskie, stacjonarne specjalności: bezpieczeństwo technologii informacyjnych, bezpieczeństwo materiałowe i technologii materiałowych

kryteria: średnia wyników egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki, chemii lub informatyki z wagą 100% z pozostałych z wagą 50% (P lub R)

MATEMATYKA 

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne specjalności: analiza danych (tylko stacjonarne), matematyka (nauczycielska), matematyka z informatyką (nauczycielska) (tylko stacjonarne)

kryteria: matematyka (P lub R)

OCHRONA ŚRODOWISKA 

studia inżynierskie, stacjonarne specjalności: odnawialne źródła energii, zarządzanie środowiskiem geograficznym

kryteria: średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R) – preferowana*: biologia, chemia, geografia lub fizyka (R)

PSYCHOLOGIA I BIOLOGIA ZWIERZĄT

jednolite studia magisterskie, prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym

kryteria Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia będą zobowiązani do przedstawienia wyników egzaminu maturalnego z biologii, języka polskiego z języka obcego nowożytnego oraz jednego z przedmiotów: chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, matematyka, informatyka (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).STUDIA II STOPNIA

ADMINISTRACJA

stacjonarne i niestacjonarne

ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄI INFOBROKERSTWO

stacjonarne i niestacjonarne studia w trybie @t home

ART & DESIGN

stacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

stacjonarne i niestacjonarne

BIOLOGIA

stacjonarne i niestacjonarne

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

stacjonarne i niestacjonarne

EKONOMIA SPOŁECZNA

stacjonarne i niestacjonarne

ETYKA – MEDIACJE I NEGOCJACJE

stacjonarne i niestacjonarne

FILOLOGIA ANGIELSKA

stacjonarne i niestacjonarne

FILOLOGIA GERMAŃSKA

stacjonarne

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

stacjonarne

FILOLOGIA POLSKA

stacjonarne i niestacjonarne

FILOLOGIA ROMAŃSKA

stacjonarne

FILOLOGIA ROSYJSKA

stacjonarne

FILOLOGIA WŁOSKA

stacjonarne

FILOZOFIA

stacjonarne i niestacjonarne

FIZYKA

stacjonarne

GEOGRAFIA

stacjonarne i niestacjonarne

GEOPOLITYKA (pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW)

stacjonarne i niestacjonarne

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

stacjonarne i niestacjonarne

GRAFIKA

stacjonarne

HISTORIA

stacjonarne i niestacjonarne studia w trybie @t home

INFORMATYKA

stacjonarne i niestacjonarne

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH

stacjonarne i niestacjonarne

LOGOPEDIA

stacjonarne

MALARSTWO

stacjonarne

MATEMATYKA

stacjonarne i niestacjonarne

MANAGER PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH

stacjonarne i niestacjonarne 

ODNOWA BIOLOGICZNA

niestacjonarne

PEDAGOGIKA

stacjonarne i niestacjonarne

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

stacjonarne i niestacjonarne

PEDAGOGIKA SPECJALNA

stacjonarne i niestacjonarne

POLITOLOGIA

stacjonarne i niestacjonarne

POLITYKA SPOŁECZNA

stacjonarne i niestacjonarne

PRACA SOCJALNA

stacjonarne i niestacjonarne

SOCJOLOGIA

stacjonarne i niestacjonarne

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

stacjonarne i niestacjonarne

STUDIA NIEMCOZNAWCZE I ŚRODKOWOEUROPEJSKIE

stacjonarne

SZTUKA I EDUKACJA

stacjonarne

SZTUKA WSPÓŁCZESNA

stacjonarne

TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE

stacjonarne

TURYSTYKA I REKREACJA

stacjonarne i niestacjonarne

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I PUBLIKOWANIE CYFROWE

stacjonarne

 

 

 

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście