Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - UPJP2, Kraków

#UPJP2 to dobry KIERUNEK!
Adres: ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków

Współpraca zagraniczna

Współpraca zagraniczna:

Program Erasmus +

- Program Erasmus+ będzie obowiązywał w latach 2014-2020. Kraje uprawnione do uczestniczenia w programie to: 28 państw członkowskich UE oraz kraje stowarzyszone (Liechtenstein, Islandia, Norwegia, Turcja, była republika Jugosławii Macedonia). W 2015 roku nastąpi najprawdopodobniej możliwość rozszerzenia współpracy z krajami spoza UE, chociaż zakres, w jakim ich udział będzie wspierany, nie został jeszcze sprecyzowany. W ramach programu zostanie wprowadzony system gwarancji spłaty pożyczek zaciągniętych w celu realizowania studiów drugiego stopnia za granicą i zdobyciu dyplomu ich ukończenia. Erasmus+ to również możliwość wielokrotnych wyjazdów (do łącznej długości pobytów za granicą nie przekraczającej 12 miesięcy w obrębie jednego cyklu studiów) Teoretycznie w ramach programu Erasmus+ jedna osoba będzie mogła spędzić 36 miesięcy za granicą (12 miesięcy x 3 cykle studiów).

UNEECC - University Network of the European Capitals of Culture

- Uniwersytecka Sieć Europejskich Stolic Kultury (UNeECC), międzynarodowa organizacja non-profit, założona w Pécs na Węgrzech w grudniu 2006 r.

Uniwersytet w Bochum

- Najżywsze kontakty uczelnia utrzymuje z Uniwersytetem w Bochum zarówno na poziomie wymiany studentów, jak też gościnnych wykładów profesorów. Współpraca ta trwa już dwadzieścia trzy lata. Raz w roku, wiosną, nasza uczelnia gości wykładowców z Niemiec, i wzajemnie, raz w roku, jesienią, nasi wykładowcy występują gościnnie w Bochum. Obecnie delegatami ds. współpracy z Uniwersytetem w Bochum są: ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas i ks. dr Jan Dziedzic.

Katolicki Uniwersytet Pázmány Péter w Budapeszcie

- Od pięciu lat uczelnia współpracuje z Katolickim Uniwersytetem Pázmány Péter w Budapeszcie. Obecnie delegatem ds. współpracy z Uniwersytetem Pázmány Péter w Budapeszcie jest ks. prof. dr hab. Józef Krzywda

Uniwersytet w Grazu

- Współpraca z Uniwersytetem w Grazu jest jednostronna. Istnieje możliwość uzyskania stypendium od biskupa Grazu. Wydział Teologiczny Uniwersytetu (Karl-Franzens Universität) w Grazu nadesłał do nas pismo o gotowości przyjęcia na jeden semestr studentów teologii naszej uczelni partnerskiej. Aktualnie delegatem ds. współpracy z Uniwersytetem w Grazu jest ks. dr hab. Jan Daniel Szczurek, prof. UPJPII.

Uniwersytet w Preszowie

- Wydział Filozoficzny oraz Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego nawiązały w 2005 roku współpracę z Greckokatolickim Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja). Delegatem ds. współpracy z Uniwersytetem jest ks. dr hab. Jan Szczepaniak, prof. UPJPII.

Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku

- Od niedawna UPJPII utrzymuje współpracę z Uniwersytetem w Rużomberoku na Słowacji. Delegatem ds. współpracy z Uniwersytetem jest ks. dr hab. A. Baczyński, prof. UPJPII

Universita Cattolica del Sacro Cuore

Umowa o współpracy pomiędzy obydwiema uczelniami została podpisana w marcu 2010 roku i obejmuje wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych, administracyjnych, studentów, wspólną organizację konferencji, workshopów i kursów oraz wspólne działania badawcze szczególnie w dziedzinie bioetyki, historii sztuki, nauk społecznych, dziennikarstwa oraz nauk o rodzinie.

Istituto Universario Sophia

- 18 czerwca 2012 r. Senatu UPJPII zatwierdził Deklaracię Intencji pomiędzy Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie a Istituto Universario Sophia w Loppiano (Włochy). Współpraca pomiędzy uczelniami ma na celu promocję więzi akademickich oraz kulturalnych i obejmuje wszystkie oferowane przez obie uczelnie dziedziny badań naukowych i dydaktycznych.

Facoltà Teologica dell'Italia Centrale

- 6 czerwca 2013 r. Wydział Teologiczny UPJPII podpisał umowę o współpracy z Facoltà Teologica dell'Italia Centrale, która głównie będzie polegała na prowadzeniu badań nad zagadnieniami stanowiącymi przedmiot wspólnych zainteresowań w dziedzinie nauk teologicznych uprawianych na obydwu Uczelniach.

MATURA 2023 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście