Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - UEK, Kraków

Adres: ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Dodatkowe informacje

Domy studenckie
Zakwaterowanie w domach studenckich w pierwszej kolejności przysługuje studentom studiów stacjonarnych, będącym w trudnej sytuacji materialnej, dlatego też do wniosku o miejsce w domu studenckim należy załączyć dokumenty o dochodach (jak do stypendium socjalnego), a w miarę wolnych miejsc - studentom studiów niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych). Wszystkie akademiki posiadają pokoje 2 i 3-osobowe, dostęp do Internetu, kluby oraz sale sportowe. Odpłatność za jedno miejsce w domu studenckim nie przekracza 315,00 zł miesięcznie. Studenci naszej uczelni mogą zamieszkać w następujących domach studenckich:
• „Fafik", ul. Racławicka 9,
• „Merkury", al. 29 Listopada 48a,
• Miasteczko Studenckie AGH.


Ubezpieczenia zdrowotne
Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studentów do ukończenia przez nich 26. roku życia tych, którzy nie są objęci tym ubezpieczeniem z innego tytułu (ich rodzice lub małżonkowie nie są ubezpieczeni, nie pracują, nie posiadają gospodarstwa rolnego) oraz tych, którzy ukończyli 26. rok życia i nie pracują, nie prowadzą gospodarstwa rolnego, a także obcokrajowców polskiego pochodzenia.


Biblioteka Główna UEK jest międzywydziałową jednostką, prowadzącą działalność usługową, dydaktyczną
i naukową. Służy także całemu środowisku naukowemu Krakowa i Małopolski - jej system biblioteczny rejestruje ponad 40 tysięcy czytelników. Jest trzecią, co do wielkości biblioteką akademicką Krakowa i drugą, co do wielkości biblioteką ekonomiczną w Polsce. Zakres tematyczny zbiorów odpowiada profilowi wydziałów uczelni i obejmuje: nauki ekonomiczne, finanse, zarządzanie, towaroznawstwo oraz nauki społeczne i humanistyczne, a także niektóre nauki techniczne i informatykę. Biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem - ok. 450 tys. woluminów książek i czasopism, 1226 tytułami czasopism drukowanych oraz ponad 25 tys. czasopism w formie elektronicznej, a także 400 bazami danych. Starając się jak najszerzej udostępniać swoje zbiory, Biblioteka wprowadziła szereg udogodnień. Należą do nich m.in.:

• udostępnienie zdalnego dostępu do wszystkich najważniejszych zasobów elektronicznych Biblioteki dla pracowników Uczelni, doktorantów i studentów piszących prace magisterskie,

• uruchomienie na terenie Biblioteki bezprzewodowego dostępu do Internetu (sieć WiFi).

Biblioteka Główna UEK tworzy własną, pełnotekstową bibliotekę cyfrową, wchodzącą w skład Akademickiej Biblioteki Cyfrowej - Kraków, prowadzonej wspólnie z Biblioteką Główną Akademii Górniczo-Hutniczej. Dostępne są w niej książki, artykuły z czasopism, referaty z konferencji oraz rozprawy doktorskie (spis treści i autoreferat).

MATURA 2023 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście