zmień miasto

Siedem nowych kierunków na UR w Krakowie

1 czerwca ruszy elektroniczna rekrutacja na studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.  Na stronie internetowej: www.rekrutacja.ur.krakow.pl znajdują się aktualne informacje na temat naboru na studia.

W tym roku na Uniwersytecie Rolniczym w ofercie edukacyjnej na studia I i II stopnia znalazły się 33 kierunki i 62 specjalności. Na studiach stacjonarnych I i II stopnia limit przyjęć wynosi  3721 miejsc (w roku ubiegłym- 3564 miejsca), z czego 2243 miejsca na studiach I stopnia, 1403 miejsca na studiach II stopnia i 75 miejsc na studiach jednolitych magisterskich. Oferowanych będzie też siedem nowości.

NOWE KIERUNKI KSZTAŁCENIA:
Od roku akademickiego 2016/2017 Uniwersytet Rolniczy planuje uruchomić siedem nowych kierunków kształcenia (opisy poszczególnych kierunków znajdują się w dalszej części informacji):  
•    na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym kierunki: Biogospodarka (I, II st.)
oraz Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska (I i II st.)
•    na Wydziale Leśnym: Przetwórstwo Drewna (I st.)
•    na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt kierunek:  Ichtiologia i Rybactwo Śródlądowe (I i II st.)
•    na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa kierunki: Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych (I i II st.) oraz Environmental and Plant Biotechnology (II st. w j. ang.)
•    na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki kierunek:  Inżynieria Biosystemów (I st.)

DWA KIERUNKI BĘDĄ PROWADZONE W CAŁOŚCI W J. ANG. (II STOPIEŃ):
•    International Master of Horticultural Science
•    Environmental and Plant Biotechnology

CZTERY KIERUNKI BĘDĄ PROWADZONE ZARÓWNO W J. POLSKIM, JAK I ANGIELSKIM: Forestry, Agriculture, Bioengineering in Animal Science, Food Technology and Human Nutrition.

TERMIN REKRUTACJI:
Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia potrwa od 1 czerwca do 11 lipca, na studia stacjonarne II stopnia od 1 czerwca do 1 sierpnia. Na kierunek Architektura Krajobrazu zaplanowano egzamin z rysunku odręcznego, który odbędzie się 13 lipca.

Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia potrwa do 22 sierpnia, a na studia niestacjonarne II stopnia do 1 sierpnia (kierunki: Ekonomia, Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska, Ochrona Środowiska) lub do 22 sierpnia (kierunek: Ogrodnictwo).

OPŁATA REKRUTACYJNA
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na rok akademicki 2015/2016 wnoszą jednorazową opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł niezależnie od liczby kierunków, na które dokonują rejestracji w systemie Elektronicznej  Rejestracji Kandydatów (ERK). Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunek Architektura Krajobrazu na rok akademicki 2015/2016 wnoszą jednorazową opłatę rekrutacyjną w wysokości 120 zł niezależnie od liczby kierunków, na które dokonują rejestracji w systemie Elektronicznej  Rejestracji Kandydatów (ERK).

NAJPOPULARNIEJSZE KIERUNKI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016
W minionym roku akademickim na studiach I stopnia największą popularnością wśród maturzystów cieszyły się kierunki: Dietetyka, Bioinżynieria Zwierząt, Weterynaria, Gospodarka Przestrzenna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, Jakość i bezpieczeństwo Żywności.

DOMY STUDENCKIE I POMOC MATERIALNA
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie dysponuje czterema własnymi domami studenckimi
o łącznej liczbie miejsc 1521. Odpłatność za miejsce w domach studenckich w obecnym roku akademickim jest zróżnicowana w zależności od standardu pokoju i lokalizacji akademika. Ceny te kształtują się od 340 do
490 zł. Na terenie Krakowa nasi studenci zakwaterowani są również w Miasteczku Studenckim AGH  - 120 miejsc i płacą miesięcznie za zamieszkanie 370 zł. Liczba miejsc posiadanych przez Uniwersytet Rolniczy w stosunku do liczby studentów zamiejscowych pozwala na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych studentów w 49 %. Studenci mogą się ubiegać się o pomoc materialną w postaci stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, zapomogi. Więcej informacji: www.pomocmaterialna.ur.krakow.pl.

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA STUDENTÓW
Przy uczelni działa Akademicki Związek Sportowy, który zrzesza 300 członków. Zajęcia prowadzone są w sekcjach: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, tenis stołowy, lekka atletyka i biegi przełajowe, kulturystyka mężczyzn, pływanie, narciarstwo/snowboard, cheerleaders. Prężnie działa też Centrum Kultury Studenckiej i Kształcenia Ustawicznego, w skład którego wchodzi: Chór UR, Studencki Zespół Góralski „Skalni”, Klub Akademicki „Arka”, Klub „Buda”, Zespół Sygnalistów Myśliwskich „HAGARD”. Na Uczelni funkcjonuje 16 kół naukowych i aż 94 sekcje. Ponadto działa Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego (pasywna hala sportowa, siłownia, fitness), bogato wyposażona Biblioteka, Centrum Transferu Technologii, Centrum Edukacji Gleboznawczej z pierwszym w Polsce Muzeum Gleb, a także Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UR.

OPISY NOWYCH KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

Biogospodarka - studia przygotowują  do pracy w różnych sektorach biogospodarki, czyli sektorze produkcji żywności oraz powiązanych z nim sektorach przemysłu i energetyki. Program nauczania dostosowany jest do wymagań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, zapewniającego zaspokojenie potrzeb gospodarczych, cywilizacyjnych i kulturowych z równoczesną dbałością o środowisko. Kolejna nowość na tym wydziale- Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska, kierunek oferowany na studiach I i II stopnia ma na celu wykształcić specjalistów posiadających wiedze i umiejętności z zakresu fizycznych, chemicznych i biologicznych zagrożeń dla jakości i bezpieczeństwa środowiska oraz procedur, metod i technik ich minimalizowania.

Na Wydziale Leśnym, na studiach I stopnia nowością będzie kierunek Przetwórstwo Drewna, którego absolwenci posiadają kompetencje m.in. do pracy w zakładach, zajmujących się pozyskiwaniem drewna zgodnie z zasadami ochrony środowiska, przedsiębiorstwach wykorzystujących surowiec drzewny w procesie produkcji, w tym w branży tartacznej, stolarki budowlanej, produkcji płyt drewnopochodnych, meblarskiej, przemysłu celulozowo-papierniczego, branży bioenergetyki, a także w podmiotach zajmujących się ochroną i konserwacją drewna oraz jego wykorzystaniem w niszowych obszarach gospodarki, kultury i sztuki.

Na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt na studiach I i II stopnia nowością będzie kierunek Ichtiologia i Rybactwo Śródlądowe. Absolwent będzie wyposażony w poszerzoną wiedzę dotyczącą metod chowu i hodowli ryb ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dywersyfikacji ich produkcji. Posiadać będzie umiejętność planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w wodach otwartych w oparciu o istniejące uwarunkowania  środowiskowe, prawne i społeczne.

Na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa nowością na studiach I i II stopnia będzie  Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych. Absolwent w oparciu o rozszerzoną wiedzę przyrodniczą, potrafił będzie prowadzić działalność w zakresie technologii roślin leczniczych i prozdrowotnych, a także dbać o zachowanie bioróżnorodności w ekosystemach naturalnych i agrocenozach, troszcząc się równocześnie o zrównoważony rozwój obszarów życia i działalności rolniczej. Absolwenci będą posiadali umiejętność wykorzystania nowoczesnych metod analitycznych do oceny jakości surowców roślinnych oraz kontroli ich bezpieczeństwa na wszystkich etapach produkcji, przechowywania, przetwarzania i wprowadzania na rynek.

Na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki nowością na studiach I stopnia będzie kierunek Inżynieria Biosystemów. Absolwent posiadać będzie szeroką wiedzę ogólną dotyczącą wykorzystania nauk inżynieryjnych dla systemów biologicznych, która obejmuje analizy teoretyczne, projektowanie związane z wykorzystaniem maszyn i zaawansowanych technologicznie urządzeń w systemach produkcji. Posiada szczegółową wiedzę w zakresie sensoryki i automatyki oraz robotyki wykorzystywanej w szeroko pojętym sektorze gospodarki żywnościowej i komunalnej oraz segmencie nowoczesnych technologii.


ip

Ciekawe artykuły
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Ostatnio czytane

FB dlaMaturzysty.pl reklama